Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

kan. De ydelhedcn en dwaasheden der Waereld houden hunne Ziel geheel bezig. Zy bekommeren zich niet over de levendige erkentenis der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Ja zelfs wordt 'er niet eens poging aangewend ter verkryging van bistorifche en denkbeeldige begrippen van dezelve. 'Er is voor een Satan geen wcr.schlyker gesteldheid om zyn oogmerk te bereiken, en de Zielen, met de Strikken des ongeloofs en der Vrygecstery, te binden , dan deze veragting der Godlyke Waarheden ; dan zulk een opzetlyke en fchuldige onwetenhcid in de eerste gronden van den Godsdienst. Het valt zyne Werktuigen niet minder gemakkclyk, met hunne twyfielingen , tegenwerpingen, fpotternyen en lasteringen, dezulke, tot welker fchande men moet zeggen, dat zy nog niets van God weten , te verwarren, te verstrikken en op hunne zyde te trekken. Hoe fpoedig moeten diergelyke onkundige, onbevestigde en vleeschlyk. gezinde menfchen zich laten overhalen om gehoor te geven, aan die zendelingen des Duivels, wanneer hun door dezelve wordt toegeroepen: volgt den wil uwes vleeschs? Maar even ras lopen zy met fnelle fchreden 't rechtvaardig vonnis te gemoet, 'e welk hun, door drn Geest Gods, wordt aangekondigd, in deze woorden: indien gy naar den vleejche leeft, zo zult gy fttrven (*). Indien

wy

C) Rom. VIII. 13-

Sluiten