Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

wy alle de heilloze gevolgen der betreurenswaardige onwetenheid, in de leer cn voorfchriften der Zaligmakende waarheid, wilden voorftellcn, zouden wy een geheel Boek moeten fchryven. Hierom zullen wy daar in tans niet verder treden. Veel eer vermanen wy, a's Mede arbeiders, u, ft Geliefden! om zo veele genade Gods, als Hy in de overvloedige verkondiging zyns woords mededeelt , niet te vergeefs te genieten; en, dooide fnoodfte veragting van dezelve , niet hetzwaarfte oordeel op uwe halzen te Jaden. Bedenkt dus, dat alle die geenen, die hier het licht des' Kvangeliums gering fchatten, en de duisternis des Ongcloofs en der Godloosheid liever hebben , door dio duisternis geheel overdekt raken, en het licht nimmer zien zullen. Wy bidden en fmeken u om uwe aandagt, te bepalen by de waaroy uwer onfterflyke Zielen, den dood, het laatfre Oordeel, en de eeuwigheid. Leidt, uit deze ailergewigtigfte overdenkingen , de beweegredenen af, om den Verlosfer, die u alleen kan behouden en zalig maken, regt te leren kennen ; cn de orde des heüs, waar in gy zyne gerechtigheid en weldaden kunt deelagtig worden, van ganfeher harte te volgen.

Wy vermanen u al biddende en fmekendc, den omgang met Godlozen , Sporters, en Verleiders, en de lezing hunner vervloekte en gevaarlyke Gefchriften, zorgvuldig te vermyden. Deze voorzorg is des te noodzakeJyker, naar mate uw geest

min-

Sluiten