Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7» )

nade, van de ftrikken des Duivels, die hun gevangen houdt tot zynen wille, mogen losgemaakt: worden , eer het verfchriklyk oogenblik komt, waar in zy uitgeworpen worden, in de buitenfte duisternis daar niet meer voor hun zal over zyn, dan weening der oogen en koarsfing der tanden.

Naauwlyks kunnen wy denken, dat deze onze Brief van waarfchouwing en vermaning zal gelezen worden door die gecne, die tot heden toe hun roem gezogt hebben in de vyandfchap tegen Jefus, cn tegen zyne waarheid. Wy durven niet geloven, dat dit Gefchrift door hun eenige opmerking waardig gekeurd zal worden; ten zy het een en ander gefchiedde in de hoop van 'er voedzel voor hunnen fpotgeest in te vinden. Maar des niet tcgenltaande achten wy 't onzen plicht, ftrokende met ons Ampt en 't voorbeeld des Heilands, dat wy ook, ten hunne opzigte, deze gelegenheid aangrijpen. Wy bidden hun dan, in den name Gods, en van Christus wege, alzo hun genade-tyd nog niet voorby is, de heilloze vyandfchap tegen den Verlosfer af te leggen en zich met God te laten verzoenen. Echter moeten wy 't hier by aan hun eigen keuze overlaten : ofzy deze voorstelling gehoor geven willen: dan of dezelve, ten geenen dage , tot een getuigenis tegen hun zal dienen.

By al den hoogmoed, by al hun inbeelding van hunne wetenfehap, vernuft en kundigheid blyft

van

Sluiten