Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8s )

ó Vyanden van 't Kruis van Christus! wy hebben een afgryzen van uwe Leerftellingen, dwalingen , lasteringen, fpotternyeh en kunstgrepen; echter befchouwen wy, daar by uwen jammerlyken elende ftaat met wèenendc oogen cn een bloedend hart. Wy moeten, in den naam van God, u aankondigen , dat uwe eer tot fchande moet Wórden ; uw einde de verdoemenis zyn zal ,• eene verdoemenis, welke de gerechtigheid Gods zal afmeten naar de mate uwer misdaden. Haast u dan, en zoekt uwe zielen te behouden, terwyl 't de tyd nog is om die wrekende hand te ontvlieden. Bedenkt u zelve , en ftaat eenige oogenblikkcn fi.il op den weg des verderfs. Wordt nugteren, en laat af van zondigen. Begint toch nu eens om voor'teerst, als redelyke menfchen, den Heiland, dien gy vervolgt, te befchouwen; en de waar. heid, welke gy lastert te onderzoeken. Erkent de kloppingen van uw geweten, welke u zo dikwerf, in 't midden uwer woelige en woeste vermaaklykheden, doen beven, voor werkingen der voorkomende en aankloppende genade des Heiligen Gecsts. Geeft gehoor aan die bewegingen van uw gemoed. Let met aandagt op uw geheel gedrag. Niet alleen hoopt gy de maat op van uw eigen ongerechtigheden , dewyl gy zelf naar uw eigen lusten, in de ydelhedcn wandelt; en veele onbefehaamde, fpotagtige cn vermetele redenen voert tégen den Heiligen Israëlsj waar door ge

ii

Sluiten