Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

'Maar overweegt ook vooral hier by dat dezè 'gelegenheid, dat deeze genade tyd, dat deze mojelyklieid om u nog te bekeeren welligt op dit heden, en voor eeuwig kan verdwynen. Wy

vermoeden, dat verfcheiden onder u zich pogen gerust te ftellen met het voornemen van zich nog op hun fierf bed te zullen bekeren. Maar de hoop daar op, en de valfche troost, welke hier uit afgeleid wordt, is een openbaar bewys van de uiterfte verblinding, en een kenmerk van de verhardde verftokking. Zulk een vieijen van zich zelfi moet aangemerkt worden als een moetwillig misbruik van Gods genade, en een befpotting van den rykdom zyner barmhartigheid. Arme menfchen! wie geeft u de verzekering, dat gy op het fterfbedde komen, of op 't zelve 't gebruik uwer zielsvermogens behouden zult? Wie fielt zich borge, daq de Geest Gods, dien gy zo menigmaal bedroefd,

van

den aangefproken. „ Overdenkt (dus kan het worden „ uirgedrukt dat Jefus, die Jefus, wien gy zo vyandig, „ zo woedend vervolgt, metdetederftemenschlievend,, heid vervuld is, en zyn bloed ter verlosfingvan Zon„ daars heeft vergoten ; dat Hy ons bemind heeft en „.voor ons bidt eer wy Hem kenden ofliefhadden; „ dat de behouding en verlenging van uwen levenstyd „ een bezonder bewys van zyne Godlyke langmoedig„ heid is ; en dat Hy, door zo veele goedertieren* „ heden, u nog de gelegenheid tot bekeering wil ver„ leenen. Fat. .

Sluiten