Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(88)

êé bewustheid van een eeuwigheid u nog genadig te rug. Gy durft hier door den ongelukkigen. ftap niet wagen, Welke u tot den hoogften top der boosheid brengen zou. Aan üliéden moeten wy, voor 't aangezigte Gods betuigen, dat wy getroffen zyn, door uw bewenenswaardigen toeHand, die tevens ten uiterfle gevaarlyk is. Om Gods wille! haast u, en redt uwe zielen! Is het ülieder ernftige meening tot erkentenis der waarbeid té willen komen, werpt u dan met ootmoedigheid neder, en fmeekt den God der waarheid vuuriglyk om de vèrlichting van zynen Geesn Zoekt de waarheid in derzelver zuiverde enklaarlte bron, het Woord van God. Hoort de openbare prediking van het zelve, met een eerbiedig en leergierig hart. Onze Huizen , onze harten ftaan voor u open, wanneer gy ons uwe twyffe lingen wilt ontdekken', en, onze bezondere onderrigiing begeert, ö ! Hoe gaarne zouden we ü met raad , onderwys en troost te hulpe komen , mogten wy 't genoegen hebben van u dezen by. Hand te zien begeren. Maar vindt gy meerder welgevallen in uwe twyffelingen; verfl rekken ze utot een innerlyk genoegen; meent gy 'er uw geweten mede in flaap te fusfen, en daar door gefustheid te bekomen om uw verdorven neigingen te blyven aankleven . dan moeten wy u, in Gods name* betuigen, dat gy zelf uwe zielen verwaar.

loost;

Sluiten