Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5)

voor het oog der verftandige wereld te ontdekken, en het gevaarlijke daar van op de fterkfle wijze te betoogen. ■ Wij zullen dan de geveinsdheid het masker afligten , en vooiiil den 1 dweeper onder het oog brengen, dat hij op geen zuchten, op geen droomen, op gene bevindingen, maar alléén op een euangelisch geloof, 't geen beftaat in dat zeker vertrouwen, dat niet alléén anderen , maar ook mij , de vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God uit loutere gerade , om de verdiensten van Christus gefchonken zij, eene gelukkige eeuwigheid kan inwagten.

Wij zullen tevens het famenftel van een verfijnd

heidendom, 't geen men in onze dagen tracht in te voeren, voorzichtig ontleden, en alleen dat famenftel, dat op de gerechtigheid van den zoenborg gegrond en door Christus zelve gepredikt is, aan ieder beminlijk poo-

gen te maaken. Wij geloven en belijden: niemand

kan een ander fundament leggen , dan het geen gelegd is, V welk is Christus jesus. 't Is dan ons voornemen, om met deze geloofsleer de leer der zeden te verbinden, en die hier uit, als een noodzaaklijk gevolg, af te leiden; zoo dat onze lezers gene zedenkunde, gefchoeid op eigen leest, een heidensch dor geraamte, van ons verwagten moeten : want de zaligmaakende genade Gods is verfchenen alle menfchen en onderwijst ons , dat wij de godloosheid en de wereldfche begeerlijkheden verzakende , matiglijk en rechtvaardiglijk , en godzalig/ijk leeven zouden in deze tegenwoordige wereld. —— Indien we op zulke zuivre eiiangeligronden de deugden en ondeugden in haar eigen natuur maaien , zoo zullen we daar door eenige menfchen , weinig van den innerlijken aard van goed of kwaad wetende , meer dan door oppervlakkige aftekeningen derzelver, die toch te ras voorbij de aandacht heen vliegen , de eerfte doen kiezen en de laatfte doen vlieden. Wierdt dit meer in acht genomen, wij zouden de redenlijke menfchen, door het voorftel van eenen redenlijken godsdienst, niet alléén tot A 3 goc

Sluiten