Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND,

De zoon des menfchen, als hij komt, zal hij ook geloo» ve vinden op aar de 2

Luc. XVIII. 8.

TREURIGE STAAT VAN HET IIEDENDAAGSCH CHRISTENDOM.

Hoe verftaanbaar deze woorden van den grooten Leeraar der wereld ook zijn, egter dienen zij nie: min dan andere Tekften, tot een bewijs, hoe ongelukkig de Bijbel heeft moeten lijden onder de geleerdheid of ongeleerdheid der Uitleggers. — De dén , vergetende , dat het Nieuwe Testament oorfpronglijk in het Grieksch gefchreeven is, en naar den aard dier taal moet verklaard worden, verftaat den Zaligmaker in dien zin,zoo als ons nederduitsch taal-eigen zou medebrengen, dat de prediking van het Euangelie veelal vrugteloos onder het menschdom gefchieden , Cn geen geloof zou vinden. Naar deze opvatting heeft menig één eene Leerreden opgefteld „ over het ongeloof „ der menfchen omtrent de waarheid van 't Euangelie,"

daar hij dan dezen Tekst toe nam en aflas. Leert hier

uit, Jongelingen! die u tot openbare Predikers van't Eumjgelie toeruft, om u zeiven eene goede uitlegkunde

eigen te maaken: Op zoodanige wijze toch een Tekft

af te lezen, en een geheel vreemd onderwerp te behandelen is even zoo zouteloos, als of iemand een zedelijk of ftaatkundig Vertoog fchreef, b. v. over de Vrijheid, en 'er als

een Motto boven plaatlte: Procumbit humi bos (*;. ■ ,

Au-

(♦) „ Daar ligt den Os, bons I" B

Sluiten