Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet geloof wil geven., dan kan men deze benaamingen tot in kêttallooze vergrooten. En even hiér uit blijkt, hoe dwaas het zij , .met. dergelijke ouderfcheidingen op den leerftoel den kostbaren tijd te fpillen, en nog dwaazer , dezelve in het geheugen der tedere aankomelingen i;i te drukken. ■ v^yaarPm niet aanftonds van het geloof in jesüs curistus tot zijne medechristenen gefproken, zij hebben daar in allen het grootfte belang, zij zijn met dat oogmerk in de kerk , en de leeraar moest ook mei: dat oogmerk op den predikftoel zijn gekomen.

Wanneer men nu tot de zaak zelve al lieverlede genaderd is, en men eene duidelijke verklaaring van het zaligend geloof meent te hooren , wordt men dikwerf in zijne verwagting té loor gefield. Menigmaal heb ik dit Huk dus hooren voordellen: ,, Tot het geloof , waarde „ Hoorers! behoort kennis , toeftemmiug en vertrouwen. „ Dit vertrouwen is tWedérlei , een toevluchtnemend en

„ een verzekerd vertrouwen. liet wezen des' ge-

„ loofs nu beftaat 'in een toevluchtnemend vertrouwen, ,, en dat is bij ons : die werkzaamheid van cenen zon,, daar , waar door hij kennende zijne eigen verdor,, venheid en onmagt en 4e algcnocgzdaiiiheid van ji>

sus curistus, zijné verdien/ten en den weg der „ zaligheid , met zijne genegenheden en begeerte naar „ hem uitgaat , wenfehende niet anders, dan in hem ,, gevonden te worden , mét een volkomen opzet, om al„ les, wat hem tot rechtvaardiging , heiliging en vcr„ 'losfing noodig is, in hem alleen volftandi'g ie zoeken, en ,, bij hem te willen vinden.'"

Zie daar de woorden van een hervormd redenaar. —■ Door gemelde genegenheden en begeerte ve.rftondt hij die werkzaamheden , die de II. Schrift dikwils onder de benamingen van zoeken , koinen , willen, hongeren, dor: • ' Hen,

Sluiten