Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVtlElD,

Jf\ 4.

'Een iegelijk, die den naam van curistus noemt, pa af van ongerechtigheid.

a timoth. II: 19.

DE WAARE CHRISTEN.

T~\e godsvrucht is, te recht, van zekeren Schrijver onderfcheiden in eene geveinsde, in eene dwaalende en in de •waare. Aan de dwaalende godsvrucht geefc hij weder hare onderdeden, en noemt ze eene bovennatuurkundige, eene werktuiglijke, en eene« la modifchc. — Uit de karakters, welke wij onlangs onzen Lezeren aanboden, en waarvan de oorfpronglijken helaas!in onze tijden meer dan te veel het christendom verduisteren en doen taanen, en die wij ligtelijk ure* nog meer anderen hadden kunnen vermenigvuldigen, blijkt da gegrondheid dezer verdeeling, zoo wel als het diep verval van het menschdom. — In dit tegenwoordig vertoog willen wij den waaren Christen,die in de daad godvruchtig is,afbeelden , en wel met een dubbel oogmerk. Vooreerst zal die afbeelding, hoe zeer wij het tegendeel wenschten, flrekken om het geen wij beweerd nebben, aangaande den trenrigen ftaat van het christendom, te rechtvaardigen, alzo ieder, die zijn oog op het beeld van eenen waaren christen flaat, de gedachten niet van zich zal kunnen weeren: rari quippe boni! Hoe weinige zulke waare vroomen worden 'er gevonden! — Maar in de twede plaats en vooral is ons doel , om onze medemenfchen op dit beminlijk tafereel te doen verlieven en hen op te wekken, om den waaren christen zich tot eet» modél te maaken, om zijne navolgers te zijn, gelijk hij de navolger van jesus Christus is.

Onze waardige vriend theofilus, die met de weinigen die hem gelijk zijn, in den donkeren nacht, welke thans over het christendom zijne vaale vlerken gefpreid heeft, uitblinken als helderlichtende Harren aan het luchtgewelf, is D het

Sluiten