Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C35)

mij dan uwen bijftand niet waarde Godsdienstvriend 1 Znlken op liet regte ipoor gebragt te hebben, zoude immers u in de eeuwigheid nog verblijden. < « Voldoe aan mijne begeerte voldoe die ipoedig. —— Want zij trachten

mijn eigen geloofsbetrouwen op Goëls borgverdienften, ter rechtvaardiging en verlosfing , omver te rukkeö. — In die verwagting blijve ik

WAARDE GODSDIENSTVRIEND!

UW EDs. heilwenfchende dienaar

r. waarheid minnaar.

AND WOORD.

M IJ N H E E R!

Uwe vrienden zijn de gevoelens der hedendaagfche nieuwmodifche hervormers geheel toegedaan. Wij befchouwen dezelven met innig medelijden , alzo zij, misfchien al te ligtvaardig, hunnen vaderlijken godsdienst verlaten hebben. — Maar de hervormers, die gij bedoelt, weten hun famenftel zoo fmaaklijk te maaken, dat ze de zoodanigen, die in de uitlegkunde van den bijbel niet bijzonder ervaaren en in deszelfs waarheden verftandig geoefend zijn, weldra in hun geloof omtrent het beledene doen wankelen, zoetvoerig in hunne gedagten overhaalen en een aantal discipelen maaken.

De oorzaak van deze ligtvaardige wankeling moet in de algemeenc onkunde en in den fmaak naar het vreemde, waardoor zich veele Hollanders , tot oneer der natie , van het gemeen bijzonderen, gezogt Worden. ■ Wij zullen ons hier over thands niet uitlaten, maar liever aanftonds aan uw billijk verzoek, zoo kort mogelijk, voldoen.

De leer der verzoening (zeggen uwe vrienden) wordt nergens in dien zin geleerd, als de protestanten /lellen. — De protestanten Hellen: dat de godmensen, jesus Christus, voor en in de plaats van zondaren, zóó volmaakt de ftraf ondergaan en de gehoorzaamheid dér Wet vervuld heeft , dat zij , wegens de waardigheid van dat bedrijf, van de fchuld zijn ontflagen,- en het recht ten eeuwigen le'ven verkrijgen. Voor de waarheid dezer ftelling heb¬

ben we gegronde bewijzen.

E a Wij

Sluiten