Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36-3

Wil beroepen ons vtfornaamlijk op de getuigenisfen van Christus en zijne apostelen. Zo fpreekt de godmensen : De Zoon des menfchen is gekomen , om zijne ziele te geven (tot) een rantfoen voor veelen. 'Er is geen grooter liefde , dan dat iemand zijn leven fielt voor zijne vrienden Dus

vertroostte hij zijne bedroefde leerlingen. En hoe na-

druklijk was de redevoering, welke hij op den laatften avond van z.jn leven voor hun deed.t. Hij gaf hun het gebroken brood en zeide: dit is mijn lichaam, het welk voor ugegeven wordt - en, bij de toediening van den drinkbeker, gaf hu. hun du bevel: drinkt allen daar uit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testarnents, 't welk voor vee/en vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Zoo dra hii was opgedaan, bragt hij hun op nieuw die waarheid onder de aandagt, zeggen de: moeste ^christus niet deze dingen lijden, en alzoo in zijne heerlijkheid ingaan? f*)

±.n, om de wereld in dit leerftuk te bevestigen, gebruiken de apostelen zulke woorden en fpreekwijzen, die een plaatsbekleedende verzoening te kennen geven, christus (betuigt paulus; heeft hem zeiven gegeven (tot) een rant-

joen voor allen Die geen zonde gekend heeft, is tot

zonde voor ons gemaakt. — Hij heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. — In

hem hebben wij de verlosfag door zijn bloed. Indien

één voor alk geftorven is .dan zijn zij alle gejlorven. *.

beenwonder, dat die redenaar tot de gelovigen zegt: «7 zift eltergekogt -—dat pf.trus aldus verklaart: g-y zijt verlost niet door verganglijke dingen filver of goud, maar door liet dierbaar bloed van christus (f).

Laten ze ons zeggen — wat de zin van alle deze fpreekkennen geven"? ^ ëeme plaatsbekIcdende verzoening te

.^ÏS °"s °Pdf" P'egtigen godsdienst onder Israël. A"e offeranden vertoonden ieder dag de levendiefte bliiken van deze plaatsbekleedende verzoening. ,evena,glte bll-'ken Denk op het paaschlam, op het zondoffer op den grooten verzoendag Erinner u alle de plegtigheden,de fpreekwiT-

zen van het draagen der zonde van het wegnemen da

zonde; denk 'er bij, hoe de H. Schrijvers dit alles

op christus toepasfen ~. hoe zij hem eene offerande,

J:li}Tuc. xxiv-8a5-7tó'"' xv' Luc- **** * x.™

Sluiten