Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(40)

waarlijk uwe zonde verzoenen, ik ben waarlijk de verzoening voor uwe zonden — maar hij gebruikt die taal alleen — om den mensch gerust te Hellen, en daarom maakt hij hen diets, dat hij eene verzoening is voor de zonden. — Is êh waarheid , zoo zijn mij alle de plaatzen, die ik boven aanhaalde, geheel onverftaanbaar. — Is dat de zin van die woorden? hij heeft voor onze zonden geleden , hij heeft onze zonden gedragen, hij is om onze overtredingen verwond. —— Is dat de meening van paui.us gezegde? hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde, tot een zondoffer, gemaakt , op dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods, of op devolkomenfte wijze gerechtvaardigd, in hem (*). Dan mogt dit waarlijk wel met uitdruklijke woorden verklaard zijn. Volgends de regels van eene gezonde uitlegkunde zal niemand alle genoemde gezegden, naar de meening van uwe vrienden, verklaaren. Wij verwerpen derhalven deze gezogte menfchenvonden. curistus is waarlijk eene verzoening voor onze zonden. God (zegt

paulus) heeft hem voorgejleld (tot) eene verzoening door het geloove in zijnen bloede , tot betooning van zijne rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die te vooren gefchied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods; tot een betooning van zijne rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd: op dat hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende den geenen , die uit het geloove jesus is. (f) ——.

Hier mede moet ik afbreken zal in N°. 7. de overige

bedenkingen beandwoordeu — des blijve ik

Uw heilwenfcheiide

GODSDIENSTVRIEND.

CO 2 Kor. Vi 21. (+) Rom. III; 25, 26.

Sluiten