Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 )

verwaardigd ben met eenig licht of infpraak in mijn geweten , even min heb ik tot hier toe iemand onder de vroomen gevonden, die aan mij het zegel der verkiezing erkend heeft. O hoe vrolijk zou ik dan, als mij het één en ander gebeurde, mijn'weg vervolgen, eu mij verblijden met de genen, die den Heere vreezen!

Ziet daar, mijne Heeren, dit heb ik u moeten fchrijven uit de volheid van mijn harte; Mannen broeders, zoo zeg ik tot ulieden, gelijk de Jooden van Antiochiën, eene ftad in Pifidiën, tot paülus en barnabas zeiden: Mannen broeders, indien daar eenig woord yan vertroosting in u is, zoo [preekt; en vertroost eene twijfelmoedige, eene gefliugerde P x A.

Met blijdfchap voldoen wij volvaardig aan het verzoek van deze , tot hier beklagenswaardige vrouw. Wij willen haar en zoo veele van hare zusters of broeders, die door het ongeloof, gelijk het tedere riet door den wind ,geflingerd worden, niet hulpeloos laten, maar ons van onzen pligt kwij" ten. Wij hebben dan het volgend Andwoord voor haar gefchikt.

Uit uwen aan ons gezonden Brief hebben wij op deszelfs eerlte lezing reeds begrepen, dat gij zelve fchuldig ftaat aan uw ongeloof, en aan alle de gevolgen van angstvalligheid, twijfelmoedigheid en ziels-kwellingen, die u beletten, om den liefderijken Hemel-vader te verheerlijken, en u zelve met blijdfchap in het oefenfchool dezer wereld voor te bereiden tot de aanltaande heerlijkheid. Wij zullen, om

u, onder den zegen van God, te vertroosten, het voorbeeld volgen van onzen Heiland, die zijnen leerlingen ééns een klein kind ter leeringe voorlfelde, met die aanmerklijke woor. den: Indien gij niet wordt, gelijk dit kindeken, gij kunt in '/ rijk der Hemelen niet ingaan. — Denk pia, dat ook deze woorden tot u, tot alle leerlingen en belijders vaa jksu s gezegd zijn. — Zodra gij u daar op bevüitigt, ooi van een kind te leeren, zult gij het volgende fpoedig erknv nen en ook betrachten.

Gij zult u dan niet onderwinden, om het eeuwig plan j den F 3 al.

Sluiten