Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «O

yan dit geneesmiddel, zich zeiven te genezen ! Verbeelden wij ons eenen geneesheer, die den kranten dit onfeilbaar geneesmiddel toedient, doch hem tevens vermaant, da: hij, voor hetzelve te gebruiken, ten minden aanvanglijk herdeld dient te zijn! zoo ongerijmd echter han¬

delt het ongeloof met zijne klagten over onmagt ten goede.

„ Maar hebt gij dan geene krachten, pia! Heeft God

u niet reeds gunden gefchonken? wie heeft u dat gezegd, dat gij eene zondaaresfe, dat gij dood zijt in zonden? gij klaagt, dat gij niet bidden kunt, en gij bidt; of is die zucht van u „ üch kon ik maar bidden" geen gebed? verfmaad toch het kleine beginfel , het zaad niet, het welk gekoesterd wordende eens zeker rijklijk vrucht zal dragen. Erken niet vertrouwend danken de ontvangene genade, en u, die

hebt, zal overvloediger gegeven worden! Gedenk,

dat gij met eenen liefderijken Hemelvader te doen hebt , tot wien gij den open toegang hebt in den naam van zijnen Zoon. Dus is het verkeerd, wanneer men u God atfchildert als eenen ah as vf.ro s , tot wien eene geliefde gemaalinniet dan op het onzekere durfde naderen, met die woorden, konie ik om, zoo kome ik om. Keen, onze koning heeft zelf betuigd: „ Die tot mij komt, zal ik geens-

„ zins uitwerpen." Uwe gezegden, dat, indien

gij die gemoedsgcdaltcn , die wedergeboorte, dat nieuw fchepzel, die bevindingen in u ontwaar wierdt, gij dan gelooven zoudt, fchijnen ons toe, daar heen te leiden, dat gij dan den grond van uw geloofsvertrouwen in alle die hebbelijkheden, in dezen uwen toedaud zoudt dellen; en dat zou niet vrij te fpreken ziju van eigen werkheiligheid, r! A > en in de daad de leere van 't euangeli regelrecht tegenfpreken, volgends welke jesus de eenige grond, het eenig fondament van ons geloof en zaligheid uitmaakt. — Dus zoudt gij zelve afwijken van de leere der Dordfche vaderen, in welke gij zoo veel belang dek.

Het volgende in uwen brief heeft ons , dit bekennen wij, in meer dan édn opzigt gedooten! —— O diepe onkunde! — de pligten van eene vrouw, moeder, mensch met vlijt waarnemen, is dat wettisch werken? ja, als gij daar iet mede wildet verdienen! —— Maar indien gij uit het geloof, u van dezelve kwijt, verzekert Godswoord, dat gehoorzaamheid aan zijn' wil in dezen beter is dan offerande, beter dan alle oefeningen, bid-uuren, e. z. v. die met verzuim van deze onlosmaaklijke pligten worden waargenomen. — Denk ééns in, pia, welke liefdelooze ge-

daen-

Sluiten