Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co-S)

eene wreede uitmergeling van lichaam en geest, eeue bijgelovige affterving van de wereld, even als die der kloosterlingen, en fmertelijke verzaking van alles, wat eenigermate (trekt, om vlugheid en vrolijkheid te bevoorderen. Door welke bei^infels heeft de mensch kunnen vervoerd worden; om de oogmerken van zijnen goedertieren Maaker dus te verijdelen, om het wezenlijk en voornaam einde zijner fchepping dus te misvormen, te veranderen, te vernietigen.

Des niet tegenftaande arbeidt een gantsch hc'r van menfchen aan deze misvorming. Zommige ouders (preken

tegen hun kind al vroeg van hel, verdoemenis en eeuwig vuur ; en hier door krijgt het kind al zeer fpoedig harde en fchrikverwekkende , in plaats van recht kinderlijke en eerbiedvolle, gedagten van den besten Vader en den groot-

ften Kindervriend. Eeni/e onbevoegde onderwijzers

vertoonen aan de jeugd den godsdienst in eene akelige treurige gedaante, onbegaanbaar met alle vreugd, hoe onfchul-

dig , hoe geoorloofd. Het gevolg hier van is aller*

verderflijkst en doodelijkst. Zulk een vertoon ver¬

wekt in jeugdige zielen eert' onverwinnelijken afkeer van

eenen zóó rtuurfchen en treurigen medgezel. Zal

niet de jeugd, wier hart vatbaar is voor zulke levendige en tedere aandoeningen, in wier gemoed zich alle de fterke beweegingen en neigingen in haar aangebooren kragt openbaren, en die het menschlijk leven aanziet als een uitgebreid toon e el, vol van de verrnogendfte aanlokzelen, en gedoffeerd met een' prachtigen voorraad van zaligheden , terwijl de God der natuur zijne gaven niet eene milde en ïnfchiklijke hand ten toone (lelt, zal die jeugd niet een zwartgallig indringer, die zich vermeet deze onfchuldige genietingen te veroordeelen , allerlei flag van vrolijkheden uit te fluiten, en het helder levendig tooneel eensklaps te plaatzen in de afgrijslijkheden van eene doodfehe duisternis, zal die jeugd niet, herzeg ik, zulk een gemelijk en ongenadig indringer met veragting verwerpen, en met den uiterden afkeer behandelen?

severus hadt twee kinders , die wij A en B noemen. Hij voedde dezelve op met eene bijgelovige gefirem;heid. "s Morgens moesten ze een lang gebed opzeggen^ dat een tiarré behelsde van hunne ongerechtigheden en hunne verdoemlijkheid in de oogen van den Rechtvaardigen. — Daar na las Vader eenige hoofddukken uit

den

Sluiten