Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C %7 )

pSi. dat is mijn Al! nevens hen lust mii niets in hemel of o'j» aarde! — zelfs de engelen, die de glijdende onfchuld bei hoeden en de traanen der lijdende deugd tellen, die engelen ademen vrede in mijne ziele; zij vertooneu mij alle de Heiligen , die thans onder de feraphim lichten, maar in deze wereld miskend, veracht en verlaten hunnen eenzamen weg voordgingen , en door alle hinderpaalen been braken, wijl ze zeker geloofden , dat zij, na deze pelgrimfchap, in de eeuwige wooningen rusten zouden. " —Dan, wat zal 'er van onzen christen worden, indien geweldige driften de reden onderdrukken , en dus zijne vrede, vergenoeging en blijdfchap ^ wegnemen? — Onze christen heerscht, ook in dit geval, over deze vernielers onzer natuur. Door den godsdienst brengt bij alle de hartstochten in eene onderlinge overééuftemming, wederdreeft alle verkeerde driften, maakt dezelve tot knegten, die allen moeten dienstbaar worden aan zijne eeuwige belangen. En dus blijft zijn geest in een' ftaat van flil!e gerustheid, ftreelende vergenoeging, zagte en bezadigde vreugde. — Gij bewondert misfchien deze befiendige blijfchap van den christen; — dan wetet mijne vrienden ! in het midden van de treffendfte rampen en fnerpendlle onheilen geeft hij zich,met bedaarde gelatenheid en blijmoedige berusting in 's Vaders welbehaagen, volflagen aan den godlijken wille over. „ Deze bedroevende toneeleu (is dan Zijne taal) zijn gefchikt, om mijne al te llerke zucht voor dit ijdel en vlugtig (even te matigen, mijne van den hemel oorfpronglijke verlangen naar edeler en verhevener voorwerpen te doen uitftrekken, mijn geloof in en mijn vertrouwen op God te oefenen, en mijnen geest in de vereischte geftalte te brengen , tot eene meer llerke, levendige bezefiïng en genie, tïng van geestelijke en hemelfche dingen. — De verdrukkingen , die ik nu lijde , dienen om mij te verbeteren, zij zijn mij toegezonden doof mijnen wijzen en goeden Vader, om mijne wsardigfte belangen te bevoorderen, om mij de haatelijke natuur en verderflijke gevolgen der zonde in een fterk en treffend licht te vertoonen, om mij van mijne broosheid en afhanglijkheid te overtuigen , en mijn gezicht te doen vestigen op den oneindig-goeden,wijzen en almachtigen Regeerer van hemel en aarde, —Uw wil derhalven o God gefchie-

de,

Sluiten