Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOO )

en in hunne dagelijkfche tekortkomingen, bevredigt dóór zijne voorbede. — Die derhalven Hem heef: , die kiest den beften, den ruimden, den zaligden weg.

Ja maar de pügten zijn zóó moeilijk , die op dien weg moeten beoefend worden. — En welke zijn dezen? —

geloof en bekeering. — Zijn dat moeilijke pligten ? .

Is 'er zoo veel aan vast, om in God te gelooven , door jesus christus?,om al zijn vertrouwen met verlodhening van zich zeiven op God in christus te plaatzen? !— zijn de geboden van christus zóó zwaar voor hem, die geleerd heeft het vleesch te krnifigen , met deszelfs bewegingen en begeerlijkheden ? die daar in zijne vermaakinge delt, dagelijks zoekt te voorderen , en al veel van zijne verdorvenheden., door christus geleende kragt,

wvcrmogt heeft? . dezulken, die zóó denken en zóó

werken , zullen het gezegde van koning jesus verzége3cn: mijn last is ligt, mijn juk is zagt, mijne geboden *ijn niet zwaar ; en zingende van 's Heeren wegen getuigen ze : ik verheuge mij in den weg van uwe getuigetiisfen meer dan over allen rijkdom. Geern willen wij toeftemrnen, dat een geloovige met veele twijfelingen Wordelen en dikwerf klaagen moet, dat God geweken is ; nogthands zijn; de twijfelingen geen werkingen van het geloof, en God wijkt ook nooit van iemand, ten zij hij door ongeloove van hem wijke , alzoo het eene eeuwige waarheid zal blijven, die hem zoeken, zullen hem vinden.

'Er zijn, wel is. waar, veele verdrukkingen, die de hemelreizigers van alle kanten omringen, maar deze verdrukkingen drekken voor hun tot vaderlijke kastijdingen, dewijf ?e hen op hunne reis-, door het liefderijk Albeduur, tot den zaligen kring hunner bedemming toebereiden. Ook moeten wij_ de onderdrukkingen van den weg zeiven onderfcheiden ^n daarbij wel aanmerken, dat het geloove , onder alle verdrukkingen , blijft werken op de godlijke beloften , zoo dat het ééne godskind het ander, nog onder de fnerpendSe ouheileu toeroepe:

Schroom

Sluiten