Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 106 )

maar wij moeten ons ook aan den anderen kant wachten, om hier ofte verre of verkeerd te handejen. Wij gaan te verre, wanneer wij, in de rei der oorzaaken en in het naarfpooren van het hoe der dingen, de eindige bepaaldheid van ons wezen uit het oog verliezen. Daar is een non plus ultra van onze kennis, van de uitgeftrektheid van ons verïïand. Indien wij dit niet erkennen, loopen wij gevaar, om, even gelijk het kind de natuurdrift van onderzoek te ver voordzettende, zijn fpeelgoed breekt en verliest, ook alles te bederven, en in eene ongelukkige twijfelaarij te Horten. — Ten tweeden, wij moeten ons in het onderzoek van de oorzaaken en het hoe der dingen zoo niet verdiepen , dat wij derzei ver Gebruik voor ons verzuimen of nutteloos maaken. Wie zou. eiken Zeeman niet voor dwaas houden, die het gebruik van het zoo noodzaaklijk kompas verwaarloosde, om zijn tijd te belteeden in afgetrokken befpiegelingen omtrent de natuttr van den zeilfteen , en waaróm juist de kompas-naald het Noorden aanwijst? —

Niets evenwel is gemeener, en wel in de allerbeiangrijkde zaak , dan even deze dwaasheid der menfchen; Ik doel op dikwijls overtollige en niet zelden fchadelijke naarfpooringen, welke de menfchen in het werk Hellen, omtrent de wijze, op welke het Opperwezen den mensch bewerkt tot her. geloof en tot de zaligheid. — Niet te vrede, met het geen God goedgevonden heeft te openbaaren van zijnen genadige.!! wil, om zondaaren in en door jesus te verlosien, en door den Heiligen Geest zijns Zoons te brengen en te leiden op den weg des heils, heeft het Christendom- zich in twisten begeven , door al te diepzinnige onderzoekingen en ttoute vastltellingen en bepaalingen, omtrent het geheel verband van het Godlijk plan, en de wijze, op welke het zelve ingerigt is, en door den Vader in de Hemelen uitgevoerd wordt tot zijne heerlijkheid. — Nu vergaten de Christenen de liefde, nu werden zij onderling verdeeld, nu werdt God niet verheerlijkt, maar de troon des Satans door broederhaat en vervolging in 't midden van de gemeente des vredes opgerigt.

Men is het ééns, dat het eenig middel, om deel te hebben aan het heil, welk een verzoend God en Vader in dengrooten Borg voor Stervelingen bereid heeft, die door de zonde rampzalig zijn geworden, beftaat in het geloop" in den naam van Gods Zjou. Niemand kan , niemand durft die ontkennen, omdat het op elke bladzijde van den Bijbel allerduidelijkst .geleerd wordt. — Doch, in plaats, dat nu de>

men-

Sluiten