Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "4 )

loof ! hééft , naamlijk het eeuwig leven (*} , waar gehoord? waar beloofd? anders dan in liet woord van God?

■ -Ongelukkig zijn'de voorbeelden uitgekozen, die

men bijbrengt van de onmidlijke werking des Heiligen Geestes, daar men ligtelijk kan aa'ntoonen , hoe ook hier overeenkomftlg de redenlijke natuur des menfchen door den Geest van God gehandeld wordt. Welke verbeelding maakt men zich toch van de moordenaars , die met Jesus gekruist werden ? Zij waren niet geheel onkundig, beiden wisten zij van den Christus, van den messias, maar in den éénén was deze kennis door de aardschgezindè vooröordeeleri verbasterd, en niet met het geloof gepaard, daaróm lasterde hij ook den zaliginaaker; th den anderen was een goed zaad, hetwelk tot rijpheid kwam; Hij wist, dat jesus niets onbehoorlijks gedaan hadt; Hij moet derhalven kennis gehad hebben van de leere en het leven van jesus; Hij hadt denkbeelden van het Koningrijk van jesus, en van zijne magt, om aan ellendigen te denken, wanneer hij hetzelve zou aanvaard hebben; liet gedrag van Jesus_ onder zijn lijden trof'hem , en daar uit vloeit zijn geloovig gebed voord in zijne laatfte , in zijne ernllise oogenblikken: Heere; gedenk 'mijner, als gij in uw Koningrijk zult gekomen zijn. Wie, die kennis heeft

van 't menscLlijk hart, vindt hier eene volftrekt onmidlijke werking van den Heiligen Geest? Hoewel hij tevens de onaf hanglijke magt van dien Geest daar in erkent, dat dit zaad opfchoot in het hart van dezen moordenaar, om heerlijke vruchten te geven. •—. Het geval van paulus komt hier geheel niet te pas. Hier hadt eeu buitengemeen wonderwerk plaats, en moest plaats hebben, paulus moest een apostel, een apostel der Heidenen wezen. Hn wie was paulus? Een geleerd en kundig man in de wijsheid der Jooden, ervaaren in de fchriften, maar zoodanig bezet met vooiöordeelen, dat hij meende, Gode een'dienst te doen, •oen hij de Christenen vervolgde; Daarom kon hij ook, door een wonderwerk verzekerd , dat jesus de waare mess iris was, en'dus van zijne vooröordeelen verlost, en van zijne ziels-verblinding genezen, terftond christus in de Synagogen prediken, dat Hij de Zoon van God is (f). Men moet ook behoorlijk onderfcheid maaken tusfcheh de werkingen des H. Gecsts, toen de kerk van jesus eerst moest geplant worden, onder Joodeu en Heidenen, of

■ .' " ' nu J

(i\, 25. (f) Hand. IX: 20. - •

Sluiten