Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 131 )

rius (*) , blijven we ook hier in het onzekere, alzo hij 'er bijvoegt: dat jesus omtrent dertig jaaren was, toen hij gedoopt werdt.

Even vruchteloos is het onderzoek naar den juisten dag van deze gebeurenis. —— Zommige griekfche christenen vierden christus geboorte op den 2oflen Mai. cyprianus bepaalde dien dag op den aSften Maart. De Armeniërs ftrijden voor den 8ften Januarij ; en onze christenheid viert het Kersfeest op den asften December,

waar op jesus althans niet gebooren is (f)- 1 I»

deze onzekerheid kunnen we echter met veel waarfchijnKjkheid (tellen: dat jesus geboorte - dag ingevallen zij, op zulk eenen tijd, wanneer het elk mogelijk en gemakkelijk was, om het keizerlijk bevel , ten opzigte van de befchrijving, te gehoorzamen. ■

Het zal zoramigen van onze Lezers misfchien verwonde» ren , waarom de euangelisten het jaar en den dag van j e» sus geboorte niet nauwkeuriger gemeld hebben; doch de» z?n moeten vooral in aanmerking nemen , dat het oogmerk der euangelisten niet eigenlijk zij , om ons een gefchiedkundig berigt van den Heiland der wereld te geven, maar voornaamlijk, om ons te melden , wie jesus is, en wat hij ter onzer verlosfing uitvoerde , met woorden,

daa.len en lijden. — En hier uit vloeit voord , dat

eene tijdrekenkundige zwarigheid geen wezenlijk nadeel aan de geloofwaardigheid en onfeilhaarheid der euangelifche gefchiedverhaalen kan toebrengen. Voor den leergierigen Onderzoeker zal hier altijd (tof tot nieuwe gisfingen overblijven.

't Is den Geleerden bekend, welk een arbeid 'er befteed is aan de eerfte tijdrekenkundige zwarigheid, die wij in het

N.

CO Luc. UI.

Cf) Verg. vtNEMA Hist, Ecclef. Tom, III. p. 17 & f'SSR 2

Sluiten