Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 147}

'•er onder opzicht van u e r o d e s (*), voor dat Qrtirinitss Stad* houder van Syrië was, eene optekening van de naamen en misfchien ook van het vermogen der joodfche ouderdaanen zou gemaakt worden. Deze befchrijving werdt even zoo, als de openbare optekeningen onder moses, david enz*, op de joodfche manier behandeld; naamlijkzoo, dat naar aanwijzing der oude geflachtlijsten, (lammen na (lammen, gedacht na gedacht, familie na familie, perfoon na perfoon opgefchreeven wierden. Offchoon nu de dammen onder een. vermengd waren, en de minde Israëliten nog woonden in de damzetelcn hunner voorvaderen, moest egter ieder landskind! zich, op den hem aangewezenen tijd, ter plaats laten vinden, daar weleer de familiehoofden, van welken zij afdamden t woonden, om aldaar zijnen naam, enz. in het register te laten optekenen, j.osef en maria gehoorzamen dan ook het keizerlijk gebod, gaan te famen naar Bethïehem , 20 mijlen van Nafareth , nemen hun verblijf in eene Karavanfera, alwaar, de tijd door de natuur ter geboorte bepaald vervuld zijnde, zij haaren eerstgebooren Zoone baart, en hem, in doeken gewonden hebbende, nederlag in eene kribbe, alzoo 'er door de menigte vreemdelingen niets gefchikter voor het kind in de Karavanfera te krijgen was.

Ondekt in deze Gebeurenjs de wijsheid van den godlijken Albejluurer. Hij liet de geboorte van jesus door een hemelbode aan maria en jozef verkondigen, om, hun voor deze wondergebeurenis te bereiden, en tevens te overtuigen , dat het ongebooren kind was de Zoon van God cn de Verlosfer der menfchen. Hij wekt augustus op tot een bevel, dat oorzaak wordt van de geboorte des Heilands te Bethïehem. Zoo kreeg de vermaarde godfpraak van iiicha haare vervulling, zoo wierdt de naam van jesus in

de

(*) Het gevoelen, in No. 17 bl. 133 voorgcfteld, dat de. uitfehrijvers het, op 7TjjW7SJ volgende, Trpi tj^j hebben o/ergegeflagen, vind ge bij J. d. miciiailis Inlsid. in de Codh S. v*n het N. V. in de Nederd. Vert. i, d. 1 <jt. bl, 531. T 2

Sluiten