Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de romeinfche geflachtregisters opgetekend en dus aan de nakomelingfchap een zichtbaar bewijs overgeleverd, dat jesus te Bethïehem gebooren, en een zoon van david was» — Maar voor al, merkt op de perfoonen, die God ter uitvoering van deze wondergebeurenis verordende; 'tis maria en jozef , beiden arm , beiden rechtvaardig, en beiden wachtende op den Troost van Israël. Wijze keuze waarlijk! dus konde niemand in dit wonderwerk zich iets tot lol toe. fchrijven, nog de vijanden des euangeliuins zouden immer iets te berispen vinden.

Maar ook deze gebeurenis is Code waardig en alleszins wonderbaar. — maria is maagd en maria is vruchtbaar door den II. Geest; — Die door de kragt Gods den Zoone van God zou baaren, moest door den H. Geest bevrucht worden. Welke onpeilbare diepte van godlijke verborgen, heden! God en de natuur, de Schepper en het fchepfel, de werkmeester en het weik komen fainen, op dat deze geboorte beide God en de natuur, de Schepper en het fchepfel in eenighc-id des perfoons zoude bevatten. — En wie zal het niet fchoon en welvoegelijk vinden , dat juist een perfoon , die te gelijk de kuischfte maagdelijke ziel en de grootfte lichaamlijke zuiverheid fatnenverbond, eene Israëli»

tifche, die in ecnvouwighsid des harte zeggen kon: „ ik weet van geenen man" — de moeder vart den onbevlekte n van den Godlijken Verlichter en Verlosfer der wereld wordt.

maria baarde haaren eerstgebooren Zoon, zegt de Gefchiedfchrijver. Geheimvolle woorden ! Zij baarde haaren Zoon om te betuigen, dat hij mensch en uit haar, dat is, uit de framme davids was. Zij baarde haaren eerstgebooren Zoon, om te toonen, dat zij te vooren geen Zoon gehad hadde; en volgends de aankondiging des Engels heeft zij gebaard haaren eeniggeboornen en Gods eeniggeboornen. Zie daar het wonder, dat de engelen niet vatten: God geopenbaard in het vleesch.' Die ftof (.zegt een beroemd man)

ver-

(") ïMr. vil: 26.

Sluiten