Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C HM )

z e l o t e s heeft een' fchijnbaren eerbied voor deh gods. dienst; hij bidt vuurig en aanhoudend ora het geen met zijn belang, wenfchen en drift ftrookt, al is het nog zoo onbetaainlijk en onrechtvaardig. Hij verkrijgt zijn begeerten, en trotfeerd alomme, dat de voorzienigheid zijn gebed verhoord heeft; dan, hij bnteert de rechtvaardige Godheid op een lasterlijke wijze. zelotEs heefteen ijver voor den godsdienst zonder Verdand, en dien ijver noemt hij bevinding; hij rekent ten minden , dat hij van God verwaardigd is, een voorftander van rechtzinnigheid te zijn, en een elias iri donkere dagen; maar hij is nög op de proef niet geweest, om van wegen zijn ijver gemarteld te worden, ook begeert de godsdienst zulke martelaars niet, alzo hij van dat zoort noch luider noch voordeel ontfangen zoude.

Men hoort bevindingen noemen, als men geraakt is door een treffend voordel van een Lecraar, waar men niers van begrepen heeft; maar dat allerfchadelijkst is, men treft onder zulken, die op zoörigelijke bevindingen roemen en zich met geweld poogen te verheffen, menfchen aan van een allerflegtst charaSier, menfchen, die onder dien dekmantel veelerlei kwaad uitvoeren , en te fchadelijker zijn , naar mate zij hun boosheid met den godsdienst bedekken, en ondertusfchen de wraaklust, dronkenfchap, onkuisheid voeden en hulde doen. J- Denkt Lezers! hoe een Heiden over zulk een' God zoude oordeelen, van wien men roemde, dat hij de bewijzen gaf van vriendfchap, bewaaring en befcherming aan zulken, die zich niet fchaamden , de heilrijkde wetten der natuur te verbreken en te fchenden.

V/ij zullen binnen kort dit onderwerp vervolgen, thans fluiten wij met deze vermaaning:

Wilt ge, als een Hemelburger, leeven ,

Tracht, ziende op hooger Vaderland, In ijver de Englen na te ftreeven; Zij doen, 't geen hun is voorgefchreeven%

Volg ook zo 't voorfchrift van uw' ftand.

Sluiten