Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 206 >

afs cfe gezegden van het zelve uitwijzen. —— Wij zegge», ilaar niets tegen. Alleen, het komt hier op de toepaslingaan,■ welke men op de zaak, die voor handen is, meent te kunnen . en te moeten maaken. Zegt hij, dat die hoofdgrond hierin beftaat dat 'er aan de wijsheid word toegefchreven raad, verltand, magt, geboorte, zalving, eeuwigheid,, eigen beflaan, bijzijn bij God voor de grondlegging der wereld, de fchepping aller dingen , de zaligheid der genen, die haar zoeken en vinden : dit alles en wat hiertoe meer behoort, is dunkt ons op dezelfde wijs te belchouwen als bet geen wij ftraks van het perfoneele gezien hebben. ; Wij wederfpreken den gemelden. uitlegkundigen regel; niet, maar wij begrijpen tevens, dat hij niet mag worden, toegepast op zulk eene wijs , dat hij tegen andere vaste beginfels zou moeten ftrijden. En dit, meenen wij, zou hier het geval zijn. Terwijl het een even vaste regel is, dat wij de II. Schrijvers, welker Oolterfche flijl naar hunnen eigen, landaard gefchikt was, uit hunne eigen denkbeelden moeten beoordeelen en daaruit zoo veel mogelijk behooren te verklaaren. Waartoe wij ook hunne Schriften, de regelmaat des geloofs, en de ongewijde Hukken van andere Oollerlingen met malkander moeten vergelijken.

En dit zij genoeg van de voornaamfte fteunfeb en de fterk* ten , van het gewoon gevoelen over de drie bewuste vertoogen, voor zoo ver wij gelegenheid hadden ora ze hier en daar na te fpooren. Hierin is ons, behalven anderen , (*) mede behulpzaam geweest het werk van zeker gezelfchap, het welk zichzelven den naam van Bijbelgenootfchap gegeven en de drie eerfte hoofdftukken der fpreuken, verhandeld heeft, onder de zinfpreuk, „ een ieder zil ge„ prezen worden, na dat zijne verftandigheid is." Geern. hadden wij 'er reeds meer van gezien , en hoopen niet, dat 's konings fchoone fpreuken wederom zoo ongelukkig wor. den zullen, als zij eenige jaaren te vooren geweest zijn. Terwijl men, gelijk wij uit den Hoog Eerw. dan iel van hoven (f) leeren, omtrent 10 of 12 jaaren bevoorens, dit voortreffelijk boek ook wel begon te bewerken, maar het hierin ook toen juist zoo ver bragt en niet verder.

Wij,

C') E. v. r.H E 1 F r E u in Dub. Vcxatis & p o L u s m Synopjt Critkor. Alwaar men ook nog meer andere vorfehiilende gedagu-n van allerlei' uitleggers, dan wij te vooren gemeld hebben, bii een verzameld Vindt. ,-. . '

(f) In Aspsüo.

Sluiten