Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 232 )

iö zijne ziel- ondervinden, dan de deugdniet, die op een ichandelijk leeven te rug ziet, en dien zijn geweten zegts. dat hij de verachting zijner medemenfchen, maar nog meer het godlijk ongenoegen alleszins waardig is.

jesus hadt alle redenen van gerustfttlling in zich zei* ven; zijne verflagenheid, zijn angst, zijne diepgehaalde zuchten en grievende weemoedigheid ontfionden geenszins uit de bewustheid van eigen fchuld. En, nogthans hij, die God zijnen Vader oprechtelijk gehoorzaam was tot in den dood , die de menfchen op de tederfle en hartelijkfte wijze beminde , en daarom uit liefde ten hunnen beste al veel lijdens geleden hadt, die van Gods nai bijheid ten fterkften verzekerd was, en daar van dikwerf de

heerlijkfte blijken zien mogte, Hij treurt ~ AU

fiddert — hij is doodelijk benauwd. Konden zij, die in de overtuiging van de waarheid zijner leere ftierven, met de koenfte ftandvastigheid den dood onder de oogen zien; waarom dan hij niet, die de beste der menfchen is? Temidden in de felfte folteringen toonden dezen den onverfchrokkendften moed, in de vuurvlammen zongen ze zelfs lofliederen , en deeden door hunne bedaarde koenheid de vuige handen van hunne moordbeulen Adderen, en de wreedlie aangezichten van hunne godlooze rechteren belterven. Maar. jesus, onvergelijkelijk ftandvastiger en heldhartiger dan zij allen, fchijnt van den godlijken bijltand geheel verfteken te zijn. In deze angstvallige uure toont hij geen blik van die onverwinlijke onverfaagde gemoedigdheid en iïandvaste ltoenhe:d, die in den dood zijner heiligen zoo heerlijk, zoo fierk uitfchitterde. De moordenaar aan zijne zijde, die met hem in zijn koningrijk wenscht te zijn, fterft op jesus verzekering, dat hij met hem in het Paradijs zal zijn, meteen blijmoedige gerustheid. Is hier niet de Discipel, in allen.

opzichte, grooter dan de meester ? De dienstknegt

meerder dan zijn Heer? — Dan, het geen hier de grootfte verwondering veroorzaakt: hij heeft zich voor den aan de Vaderen lang beloofden Mesfia uitgegeven —— ziel.

voor den Zoon des Allerhoogften verklaard ten behoeve»

van deze verklaaring groote en weldaadige wonderen gedaan — honderden van zondaaren daar door tot erkentenis van den christelijken godsdienst gebragt, en zich dikwerf op God zijnen Vader beroepen. Engelen bidden hem aan. Zijne leeringen kunnen het neergeflagen gemoed in alle gevallen opbeuren. Tot hem fpoeden zich . veele vermoei,

den en beladenea, en hij verligt hunne fmerten. E:>

even;

Sluiten