Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23W> >

den gevonden worden. Zo wij de Egyptenaar en, onderhuid ne wijze koningen, willen vergelijken met de Egyptenaaren, leevende in een verwarden ftaat; de Perftaaners, onder c v. rus overwinnaars zijnde, met de Perftaanen, die door de wellustigheden van Ajie verwijfd geworden waren; de Romeinen, vrij onder hunne Raadsheeren, met de dienstbaar gemaakte Romeinen onder de keizers; gij zult zien, dat alie deze volken, door ondeugden, die tegen de deugden, die hen verhoogden, overftonden, gevallen zijn. Gij zult bevinden , dat de trotsheid, de verwijfdheid, de wellusten, de verdeeldheden , de jaloezij en een onbepaalde heerschzucht, de rampfpoedige werktuigen geweest zijn, die ftaaten over hoop geftort hebben, die haar zelfs de onfterflijkheid beloofd hadden. En, om een voorbeeld uit allen te kiezen. Wat waren de Romeinen , lèdert zij aan wellust en verwijfdheid overgegeven, en hunne voorrechten verlooren hadden? Deze Romeinen, die de wet aan het geheel al fielden, deze Romeinen, waar van de minfte burger zijn waardigheid verkort rekende, zoo hij zijn bloed met dat van koningen hadt zien vermengen, deze Romeinen, zoo jaloers voor hunne vrijheid, zag men onder hunne Keizers het juk van hunne meesters fchandelijk torsfen ? Bouwden deze eerlooze laaggezielde vleiers geene altaaren voor KLAuniussENjVOor kaligul AAsen voorde jneroos? Hoorde Rome niet van één haarer burgeren aan het laatlle wangedrocht deze woorden toevoegen? „ Kies maar Keizer , wat plaats gij onder de onjlerflijken wilt bekleeden ? Begeert gij den rijkflaf van den Meester der Goden ? Begeert gij de kar van apollo? Daar is geen een God, die u van alles de keus niet geeft, en die V voor geen glorie zal achten, die aan u te hebben afgejlaan." Zoo ver kan het met een volk komen, zoo ver kan het God, om hunne misdaaden, rechtvaardig aan zich zeiven overgeven ; maar ook dan is deszelfs val nabij, gelijk zelfs de Romeinen daar van de treurige ervaring gehad hebben. — Ondertusfchen blijkt deze waarheid bijzonder uit het gefchiedverhaal der joden, dat een groot gedeelte van het O. T. uitmaakt. Daar in toch merken we duidelijk, hoe ieder trap van 's volks ondeugd altijd met openbare oordeelen gellraft, en ieder trap van algemeene bekeering en hervorming altijd met geluk en voorfpoed

Sluiten