Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

()

Tpoed gefeègenrJ is; zo dat hij, die de Zeden van dat Völfc op zijne rechte waarde kon fchatten, een gegrond oordeel konde vellen, over hun geluk of ongeluk in volgende dagen.

Veele gefchiedfchrijvers over de lotgevallen dér volken blijven in de twede oorzaken berusten, en laten God buiten hun famenftel en uit hunne gefchiedenis. Maar nu, om de wereld te doen ontwaaken en tot een hartelijker geloof en gevoel aan en van zijne Voorzienigheid te brengen, heeft jehova hetjoodfche volk willen uitzonderen, en in het zelve ons een patroon en aftekening willen geven van zijne handelingen met alle volken der wereld;en om die rede heeft hij tevens gewilt, dat alle de grootfte voorvallen, zoo hunne afwijking van als hunne wederkeering tot hem,met hun goed en kwaad wedervaren daar aan verbonden, getrouwlijk zouden aangetekend en derzelver oorzaken nauwkeurig aangewezen worden, op dat alle menfchen daar uit mogen leeren , hoe zij zich omtrent God te gedragen en wat zij, naar hun verfchillend gedrag, van hem te verwachten hebben.

Hier uit blijkt, mijne Landgenooten, dat gerechtigheid een volk verhooge. — Maar helaas! het getal der deugdsamen en der godvruchtigen is klein geworden! wellust, — dronkenfchap, brasferij, bedrog, tweedragt, oproer, ongeloof, geveinsdheid, — en wie kan het getal dier gedrochten noemen? hebben het harte der meeste Nederlanderen bemagtigd en de deugden onzer Vaderen doen vertrekken. — Neêrland is geen Neêrland meer! -— Weest verzekert Landgenooten 1 — indien ge voordgaat in 't plegen van allerlei wandaaden, dat uwe ongerechtigheden , gelijk als wel eer

de joden, u tot de uiterfte ellende vernederen zullen. i

De zedelijke herftelling is het eerfte punt, waar van uwe verbetering beginnen moet; maar dit is juist het punt, waar van de meesten niet hooren willen. Een geheele verbetering van het fchoolwezen, een meer bevatlijker en redenlijker onderwijs in het godsdienftige, en een meer algemeener voorftel van die deugden, die ons tot braave burgers en deugdzame christenen en dus tot voortreflijke menfchen vormen, dit en veel meer zijn de middelen, waar mede men

het

Sluiten