Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft verheerlijken in zwakken. — in alle lijders,' die vs-ja 4, hein hulpe fineeken." . Zoo troost hij zijnen lijdenden broeder door eigen ondervinding. ——— En zeker dé troost, die uit de bevinding voorkomt, is de krachtigfte,' de zekerfte.' Znlk een , die bij ervaaring fpreekt, kaïi zijne vertroosting met' het voorbeeld van zich zeiven kracht bijzetten , en met te grooter vrijmoedigheid hulp"

belooven.

' Nog iets* — zinken j dié de bevinding houden foor éene zekere oefening des verftands, die een wetenfchap veroorzaakt van voorvallen, waar in God zich door. de vervulling zijnér beloften heeft groot gemaakt, kunnen ook tot de bevinding betrekken alles, wat andere g'odvruchtigen is overkomen, en waar van eert fchat van fchoone opmerkingen in de heilige fchrift bewaard is. Offchoon wij dit denkbeeld van bevinding zeer onnatuurlijk vinden , hebben wij echter niets tegen her 11 ut van zulke opmerkingen:' in' tegendeel, erkennen wij zé allernuttigst ; zij kunnen tot zeer veel bémoédiging en vertroosting dienen ; alzo zij de zekerfte bewijzen zijn 'van Gods getrouwheid en onveranderlijkheid in allé zijne beloften — dat waarlijk de hope van een christen

in donkere dagen bijzonder moet verleevendigen. *

Dat dan ieder drukgenoot, ook nog in de fnerpendftü ómftandigheden, met lïavid juiche:'

'k Zal gedenken, hoe voor dezen Ons de Heer heeft gunst bewezen j' 'k Zal de wondren gadeflaan, Die gij hebt van ouds gedaan; 'k Zal nauwkeurig op uw werken En derzelver uitkomst merken, En, in plaats van bittre klagt, Daar van fpreken dag en nacht,

L."> ;,-; i/.:r, — i^b ft^c öjp ;oj ii til lo-sb isnb ,,

Sluiten