Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C £42 )

dér wereld, vergeleken bij deze onuitfprekelijke zegehin*? ijdelheden! fchaduwen!

Het is volbragt —- al het geen ter herftelling van Gods

beeld in de zielen der menfchen noodig' was. Door dit

offer , zoo oneindig van waarde , is ook de heerfohappij der zonde verbroken en die Geest verworven , welke in onze harten zal fchrijven, en in onzen wandel doen lezen, wat van ouds ftont vopr de wrongmuts van den Hogepriester: Heiligheid des Heeren. (*)

Het is volbragt. — De lange, reeks van voorzegdiuen

gezichten , voorbeelden en affchaduwen zijn vervtVd. ? -

Gij ziet, om zoo te fpreken, de Wet en de Profeten (laan aan den voet van het kruis en hulde doen. Gij ziet moses en aahon de arke des Veibonds dragen ; david en elia-s de godfpraak der getuigenisfe aanbieden. Gii ziet alle de Priesters en Offeranden, alle de Piegtighedcn en Inzettingen, alle de Voor- en Zinne- beelden bij één vergaderd , om hunne vervullingen te ontvangen. Zonder den dood van ctrmsTUS, zouden de eerdienst en ptegtiafeéa den der wet eene ftaatelijke, doch niets betekende ihfteliing gebleven zijn. In het uur, waar in men hem kruiste, werd het boek met de zeven zegels geopend.. Elke plegtigheid kreeg haare betekenis ,• elke voorzegging haare uitkomst; elk zinnebeeld toonde zijn , daar op flaaude, voorwerp.

Het is volbragt. — Wanneer hij deze woorden fprak, veranderde hij den ftaat van het heelal. Op dat ÖogènbHk hield de Wet op en begon het Euangeli. — Zie daar, het doorluchtigst tijdperk , dat men vindt in de gefehiedenis der menfehenkinderen. Een der Euangelisten verhaalt ons, dat jesus, toen hij aan het kruis hing, zeide: mij dorst; en dat zij eene fpongie met edik vulden, en die aan zijnen iviond bragten. Na dat hij den edik genomen hadt, wetende, dat nu alles volbragt en de fchrift vervuld was, %eide hij : het is volbragt. (f) Die aangeboden edik , niamlijk, was de laatfte omftandigheid, door eenen der aloude Profeten voorfpêid, (§) die nog moest vervuld worden. Het gezichte en de profetie zijn nu verzegeld. De

Mg-

fO Exod. XXVIII: 36\ Cf) Jfoün. XIX: 28—30. . (§; PJalm. lXIX-. 22. ' ~*

Sluiten