Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRlENDi

Oszi? nv»»<fr/ is in de hemelen.

filip. III: 20,

EEN CHRISTEN, DIE ZICH VOOR DEN HEMEL BEREIDT.

waarde godsdienstvriend!

Overwegende, dat wij haast de hemel vaard van J es ij 5 christus met vrolijke harten,onder de feestvierende" menigte, hoopen te gedenken; viel mijne gedagten op bet Character van een' christen, die zich door godlijke genade voor den hemel bereidt of bekwaam maakt. -— Ik dacht zijne werkzaamheden na, en verheugde mij in deszelfs fchoone beeldenis. — Zeer geern zag ik dit beeld door U Edlen getekend. — Hier toe verzoek ik U Edlen; misfchien zullen 'er nog eenigen, die nimmer aan den hemel denken, op verlieven; dit immers zoude voor uwe ziele reeds eene onfcbatbare belooning wezen. En, daar ik uit uw weekblad merke, dat ge den vertegenen wel wilt raadgeven , moet ik U m'jne bekommeringen, die mij zelve, over mijne bereiding voor den hemel, geduurig verontrusten, mededeelen; vertrouwende, dat ge ook mij hier op inet uw andwoord wel zult gelieven t? venvi.irdicen. Zie bier mijne gedafchten : — was ik voor den hemel toebereid, dan moest de zonde zoo veel niet op mij vermogen — dan moest ik meer blijdfchap en genoegen vinden in onze godsdienftige Nn ver-

Sluiten