Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 307 )

omlichaamde geesten. Hemel en aarde verkondigen alle die zegeningen voor den mensch. Een kind van Hof is gemaakt tot een onfterliijk mensch! Ik ban met hem opgeftaan, en in den hemel gezet! Neen, — ik vrees geen dood — geen graf! — „Algenadige Verlosfer, uwe liefde gaat het bereik der tonge te boven! Wie haar, naar waarde, wil verkondigen, moet oneindig zijn als gij! Indien ik u vergete, —. lieve — begeerlijke — heilvolle jesus! zoo vergeet mijn rechtehand haar zelve! mijn tonge kleeve aan mijn gehemelte, zo ik 11 niet gedenke!"

Dan laat ons naar den Olijfberg wederkeeren. —— Nog ftaat het elftal met de oogen naar den hemel, terwijl de traanen langs hunne wangen biggelden. — En zie daar — j 11 sus gedenkt hunner. Twee vlugge hemelboden daalen neder en troosten hen dus in jesus naam: „ gij Galilefche man„ ncn, wat ftaat gij en ziet op naar den kemel? (*) —— „ wat vertoeft gij hier langer op den Olijfberg, en ftaart ,, uwen opgevaren Heer, met oogen van verwondering, ver,, langen en liefde,achter na? Weest getroost —jesus ge„ denkt aan u — Hij zal wederkomen; — hij zal komen „ binnen weinig dagen, wanneer gij ophetaanftaand pinkfter,, feest eene dubbele vergoeding zult ontfangen , door de

ruime mededeeling van zijnen verworven Geest. — Hij „ zal komen, wanneer hij u bekwaam zal maaken, om als „ zijne Gezanten zijnen Naam te dragen voor den verftokten ,, Jood en blinden Heiden. — Hij zal komen, wanneer hij „ door het woord, "t welk hij in uwe monden zal leggen, ,, veelen aan het euangeli gehoorzaam zal maaken. ■— Hij ,, zal komen, wanneer hij u, bij uwen dood, zal overbren-

„ gen in zijne onmiddelijke nabijheid. Hij zal komen,

„ als hij, binnen weinig jaaren, Jerufalems kerk- en bur« „ ger-ftaat zal omkeeren, en, de verfmaading van u en zijn „ woord, op het ftrengfte zal ftraffen. — Hij zal komen, „ als hij, na den afloop der eeuwen, uwe lichaamen uit het „ ftof zal doen herrijzen, en uw gelukkig twaalftal zal doen ,, zitten op twaalf troonen, oordeeleride de twaalf gellach-

ten Israëls." — Ziet hier de aanvanglijke vervulling van jesus belofte: Ik zal u geen Weezen laten.

Maar ziet ook hier de treffende vervulling van zoo veele voorzeggingen en afbeeldingen. — Nu wordt, Verst david's

diep»

(O michaelis, die de gedachte van wetstein volgt, neemt liet geheele 11de veis van HanJ. II. vraagswijze op; docli, zo het ons voorkomt , wijkt zijne vertaallng te veel van het oyripronglijke. Over de begr, en oplt. van j. c., bl. 343.

Qi 3

Sluiten