Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3'5 )

andere Christen Keizers openlijk verdedigd en befchermd wierdt, toen zij de edelen der volken verzameld zag tot het volk van abrahams God, en koningen onder haare voedfterheeren en vorflinnen onder haare zoogvrouwen tellen kon; in gevolge der aloude Godfpraken: zoo beftaat nogthans de waare heerlijkheid der kerk in geene van die uitwendige eerbewijzen en voordeelen, hoe groot, hoe voortreffelijk; maar verfchilt ten eenemaal van de majesteit, de gjootschheid, en den voorfpoed, van de Koningrijken dezer wereld.

En om de uitnemendheid der eer en heerlijkheid, welke de Pinkfterdag met zich bragt, zoo veel te meer te doen blijken, zoo laat ons de voornaamfte bijzonderheden ,door welken dezelve wierdt opgeluisterd, verder aandachtig gade liaan.

Nu verfcheen de heerlijkheid des Heeren, in welker vooruitzicht jesaja zich beevend verheugde (*). Nu zag men , wat 'er was van dien vermeenden donderflag, Ik zal Hem verheerlijken, en hoe ver jesus eigen belofte ging, die mij dient, de Vader zal hem eeren,

't Was te gelijk ook een gewrocht van i mmanuel zelf, Gelijk Hij het ook als zijn eigen werk hadt toegexegd en voorfpeld. De Zon der gerechtigheid fchoot tbauds allerhelderfte ftraalen. De Heer der heerlijkheid gaf de allerkennelijkfte blijken, hoe zeer hij aan 's Vaders regtehand verhoogd was tot een Hoofd boven alles. Hij was het, die thands ïjitftortte 't geen men zag en hoorde.

'tWas, eindelijk, de heerlijkheid des H. G. ; van dien Geest, die de bron en oorfprong is van alle licht, leeven, en orde , van alle fchoonheid en voortreffelijkheid in de gantfche natuur, en van alle die menigerlei gaven, waaün de redenlijke fchepzelen uitmunten; van dien Geest, die voor het oog der oude wijsgeeren gefchemerd hadt, onder het denkbeeld van de ziel der wereld. Hij,die voorheen op het gezegend Hoofd nederdaalde en rustte, bezielde nu zijne Leden.

En gelijk de Hooge Majesteit haare verfchijningen meermaalen door gepaste en veel beduidende voortekens en wonderen té kennen gaf, om hen, die 'er belang bij hadden, voor te bereiden, en hooger op te leiden: zoo gingen hier ook twee groote wondertekens vooraf, welken tot voorboden dienden, dat de Heer in aantogt was.

Het hoorbaar teken — gaf klaar te verftaan, dat de adem des Almagtigen van nu aan, meer dan ooit, zou werken in zijn volk en knechten, dat 's Heeren arm ontwaakte , en fterkte aantrok, dat het Euangeli zich alom zoo fterk en ge-

(*) Jefeja VI.

Rr 2

Sluiten