Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 335 )

liik gefproken hebben van de belofte van je sus, om de Aposfelen lijnen geest te zenden , indien de beloUe n.et was

Tnlfleen fpreken de gewijde Schrijvers van die wonderdadige gaven des Geests, als van eene beken.e zaak; !.« Z Arfostelen eiaenen zich boven dien het vermogen Toe om dfe elv" gaven aan anderen door handoplegging mede°e deeien. Zij zeggen, dat zi, aan een groot getal Christenen dezelven reeds hadden medegedeeld ; tot zoo ver? dat paulus zich genoodzaakt vondt.een breedvoeSr onde wijs, aan bande het gebruik van deze wondergaven è /even Er de eerlte Christen-leeraars fpreken van deze gavgen welken men onder de Christenen zag, als van eene laak waar van de heidenen niet konden onkundig zim, er» van welker betwisting noch fchiju , noch fchaduw te vinden «.

Zoo wij nu op dit alles behoorlijk acht geven , kunnen wil-een oogenblik twijfelen aan de waarheid van d.r wonder. Wanneer men het niet gezien hadt; men hadt de eerfte VerHeer* van het euangeli gemaklijk kunnen aantoonen <te S heid van eenen godsdienst, weiken zi, door zuU een onbefchaamd en lomp bedrog getracht hadden in te voeren, n?vihndèn van het Christendom zouden niet nagelaten noch SStadSbSLj om zich van het voordeel, het geea hun door zulk een tastbaar bedrog gegeven werd , te bewenen Zü . die het Christendom omhelsden, zouden vlugs de va 'chheid daar van erkend, en eene gehaatte en vervolgde Sindhe d, ongelukkiglijk door hun omhelsd, verlaten en JeMoekt hébben. En nogthans is'er n.e.s van dat al gebeur,

Het tegendeel van dit alles is veel eer gebeurd, en d>: » het krachtigst bewijs voor de Uitgieting des H. Geests. Wij ï en Sr "at nog heden de uitwerking- Wij zien het met onze eigen oogen, naardien het euangeli door de geheele weStt bevestigd is. Wij weten niet federt gisteren , maar federteen onafgebroken reeks van jaaren, meer dan eeuwen da 'er Christenen in de wereld geweest zi,n. Indien w, hunnen eerden oorfprong naarfpooren wi) zien , ent er kort ™„. dood reeds veele duizenden waren » wij zien en ve nemen het zelfs van de vijanden der Christenen, dat^st Mlè d" Aanzienlijken onder het Joodfche volk, en naderhand de heidenen zich met al hun vermogen tegen het ch istendom aangekant, en alle kunltenar.jen en wreedheden gebruikt en in het werk gefield hebben,om deze zoo gehaatK SeOe te vernietigen. Wij zien echter, in weerwil van du alles het Christendom eerst in Judea, en van daar in verscheidene gewesten verfpreid. In korten tijd heeft hetzelve

Sluiten