Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 344 )

inprent. — Wij werpen ons niet op tot üwe Leermeesters: maar dit zou ons aan het hart grieven, wanneer wij met u ten jonglten dage voor den richterftoel van onzen" gezegenden Verlosfer verfchijnen zulleu, alsdan te moeten hooren, dat deze of gene leden uwer Gemeenten zouden moeten getuigen: ,^ Onze Leeraars zijn oorzaak „ van onze rampzaligheid: —< zij hebben ons „ het gebruik der middelen door hunne geduurige ivaarfchouwinge doen nalaten , en zoo

„ zijn wij ongelukkig." Hoe veel zaliger i

zielen voor den Hemel te winnen 1 — Laat ons dan leeren, maar ook ftichten. ——~—

Hoe zal dan de Eeuwigheid voor ons verruklijk daagen!

Als wij voor onzen vlijt de zalige eerkroon draagen: Terwijl de ftem van hun door ons aan deugd verpand, Ons juichende opwaards voert, in 't hemelsch vaderland.

ES* Blad. 2q8 reg. 5 ftaat joannes l«es jusüs,

Sluiten