Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 341 )

don fpijs zoekende; welke hem met verwondering de goedheid des Scheppers doen aanbidden , die dus zijne miïde hand opent, en eene oneindige verfcheidenheid van fchepfélen geeft, die allen op hem wachten, en die hij op hunnen tiid 'ï leT TT'uverzadigende: de begeert* vL aues Z er leert, zoo dat elk met eerbiedige verwondering man- Uu> roepen: „ H0e groot zijn uwe werken, o Heere! en v-ebf goederen""' W'JSheid Semaakt, het aardrijk is vol van uwè

deugdlief. En welk eene nuttigheid heeft het gras! Door de zonneftraakn gedroogd en in hooi veranderd, zal net zeirs een dierbaren voorraad worden voor den barren winter; om ons dienstbaar vee van voeder te voorzien, wanneer het groen der velden door de Vorst verdord , of onder de fneeuw begraven is.

IK. Maar nog meer nuttigheid kunnen wij in het gras vinden , wanneer wij opmerken , dat dit voedfel der beesten een groot voordeel aan den mensch verfchaffe. De wereld begon met den mensch, en, zal met den mensch opHouden, bijgevolg is het groot gebruik en voorname oogmerk van de wereld, het belang van den mensch ten dienst te «aan; dat nu waar is van 't geheel, is waar van deszelfs mensch f" het bIljft dan waarheid: a11" keft ook voor den

deugdlief. Hier van worden we des te fterker verzekerd we„ wjj ons voordellen, dat God maar één jaar opHield het gras te doen uitfpruiten De beesten zouden

™«„ho"Ser "erven, en het nadeel daar van zoude voor den En a 0"beri;kenbaar §root wezen. Hij zou moeten mislen de wolle der fchaapen, zoo noodig tot zijne kleeding; het vleesch, de melk en boter, zoo noodig tot zijn voed! n,H™, ?' der osfen, koeien en paarden, zoo noodig Zn f ,?™ °UW e" andere dinSen- Het Sras is dan van eene algemeene nuttigheid, en het doen uitfpruiten van het der. grootfte weldaaden van God aan het

3 d™' waarin allen de rijkften zoo wel als de

•u-mlten, zeer veel belang hebben.'

Langs de grazige landen kwamen wij al redenende voor een welgeladen koornakker daar het rijpend graan,

nederboo- ' d£ 'a"ge ^ d°°r dcSZdfs zïvaarte

vPP?°r!^bij d6Zen akker ^zeide deugdlief) vinden we vtei nor, om onzen grooten Vormer te verheerlijken.

«K. De wonderbare vorming van het koorn , ontdekt

ons

Sluiten