Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3^5 )

•beroofd, een fpeeltuig der winden geworden. De pikdonkerheid der öacht, de vliegende blikfemen, de klaterende donderdagen f de vermengde toonen der benauwdheid maakten het tijdftip des te fchriklijker. Welk een vreeslijk tooneel voor hem, die het geweten tegen zich heeft! De bleeke fchrik zat op het aangezicht van den koenften zeeman. De verharde wrong zijne handen. De booswicht, die voor weinige oogenblikken vloeken tegen den hemel uitbraakte, en geene andere Voorzienigheid, als zijne kunstgreep kende, kon bidden; hij lag op zijne knieën, hief beevende zijne handen op , weende. — Hij trachtte door eene valfche wedergeboorte de hemelpoorte te ontfluiten, en alle de voordeden van een waar berouw tot zich te trekken. — Ondertusfchen trok het zwarte voorhangfel zich weg van den wes. telijken gezicht-einder. Eene heldere lichtltraal fpreidde zich vrolijk over de nog woelende en als van fchuim bepoejerde zee. De winden bedaaren. De blikfemen houden op met woeden. De donders zwijgen. De waterbergen zakken. De zee wordt effen. Nu, nu herleeft de deugdniet. De vreugde breekt uit. Zijne beloften verdwijnen. Lastervloeken zijn zijne dankzeggingen. De booswicht blijft booswicht. Hier uit kan dan ieder merken, wat ftaat men

kan maaken op eene bekeering in de laatfte oogenblikken.

De waan van fommigen grondt zich in dezen op 's Hoogften barmhartigheid. -— Laten mijne zonden (zeggen ze) zoo groot zijn, als zij willen, wat is 'er te vreezen voor

vergeving, God is liefde. Verre zij het van mij den

Oneindigen gebrek van goedertierenheid en barmhartigheid aan te tijgen; echter durve ik u verzekeren, verdwaalt fterveling! gij gebruikt hier het zielzaiigend woord tot uw on. dergang, en maakt de godlyke barmhartigheid voor u verderflijk. Gij fcheid al te onbezonnen Wijsheid, Rechtvaardigheid en Barmhartigheid. Gij , die onder het euangeli leeft, kunt u van de Barmhartigheid, zonder een vrijfpraak in christus, waar aan gij moet deel hebben, niets belooven, noch zonder heilig leeven in dien heere, den heere zien. Zo gij nu deze Barmhartigheid des grooten Ontfermers legt ten grondflage van het plegen uwer zonden Zz 3 toc

Sluiten