Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 366 )

tot de laatfte oogenblikken, dan verwerpt gij de middelen door de eeuwige Wijsheid verordent ter zaligheid en ei" hebt geen grond u iets van de godlijke Barmhartigheid te be looven. Hoe redenloos toch is dit denkbeeld I _ r>m „ dat mijn Schepper goed , barmhartig, ontfermende is „ mag ik kwaad, zondig leeven; mijne driften den vrijen „ teugel vieren; hem in mijne gezonde dagen vergeten en „ door mijne zonden onteeren tot mijne laatfte oogenblik„ ken. — Niets voorwaar kan de kleine hope van Gods aanneming eener doodbeds- bekeering duidelijker aantoonen dan even dit denkbeeld.

'Er is echter, geene rede zoo krachteloos, zoo belach. lijk, welke ondeugende menfchen, ter verdadiging van hun gedrag, niet gereedlijk inbrengen ,• en, hetgeen ons vooral moet verbaazen, dikwijls hoort gij hen de heilige fchriften aanhaalen , ter rechtvaardiging van zich zeiven. Zij vestigen het oog met eene onbefchrijflijke vreugde op de fchriftuurlijJte characters en voorbeelden, met derzelver geringfte vlak. ken trachtten ze hunne fmetten uit te wisfchen of laat ik liever zeggen, grooter te maaken, terwijl alle de fchriftuurhjke deugden en voortreflijkheden, hoe verheven, in vergetelheid begraven, of in een haatelijk jicht gefteld worden. Verwondert u dan niet, dat men het voorbeeld van den moordenaar aan V kruis zoo heuchlijk in 't ftrijdperk voert, om het uitftel van eene bekeering te rechtvaardigen, en de'

aanneemlijkheid eener doodbeds - bekeering te betoogen.

Laat ik u, die dit bewijs aanvoert, al eens toegeven, dat de moordenaar eerst aan het kruis bekeert zij; geeft u dit vrijheid'van te redenen, daarom moetik godloos leeven, God kon mij ook barmhartig zijn? Heeft dan een heilig God, door die aanneming des moordenaars, allen godsdienst ontzenuwd, en het geheele einde en oogmerk van het euangeli vernietigd? Of heeft Gods gekruiste Zoon dien gekruisten met zich van 't kruis gevoerd in 't Paradijs , om de wereld in een hel te veranderen ? om zijn bloed te vertreden en hem dagelijks te kruisflgen ? Dat God eenmaal verrichtte , om den glans der waarheid helderer te doen doorftraalen, zal hij dat andermaal, zal

hij

Sluiten