Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 397 )

Van deze manier van bidden zijn helaas veele leeraars t'eenemaal afgeweken, die,in plaats van de geheele gemeente te laten bidden, nu voor dezen en dan voor genen het woord voeren die, in plaats van bidden, zich ophouden met veelerlei geftaltelijke voordellen en vertellingen , en dat wel in zodanige uitdrukkingen die met de Mijftike en Ouietiliifche wangevoelens best overeenkomen. °~Dit zoort van bidden, indien het bidden heeten mag, is waarfchijnliik wel allermeest doorgedrongen, na het houden der Dordrechtfche kerkvergadering, toen de leeraars van den hervormden godsdienst zich, zoo wel in hunne gebeden , als in hunne leerredenen, van de veroordeelde Kemonftranten wilden onderfcheiden; dan men hadt tot die oneigenaardigheid en wanvoegelijkheid des gebeds niet behoeven over te gaan, daar 'er andere middelen ter onderlcheiding genoeg bij de hand waren.

Zommige leeraars en eenvouwige leeken zullen dit voordel waarfchijnlijk bezuchten, doch wij verzoeken dezen, om vooraf onze redenen, waar op het zelve deunt, van na bij te befchouwen, en die te ligt, te zwak bevindende, ons daar van te willen overtuigen, ten einde wij voor de geheele wereld onze dwaaliugen kunnen herroepen, en hun den verfchuldigden dank, met een hart, dat waarheid en

godvrucht liefheeft, openlijk mogen toebrengen. An-j

dersfins zullen wij, indien ze zuchten voor gezonde bewijzen willen dellen, en zich dus niet willen laten overtuigen, voor de geheele kerk daande houden: dat zulke leeraars van de bidwijze der kerk van alle tijden, van die christus, van die der Apostelen, en van die welke in hunne formulieren, dievoor rechtzinnig erkend zijn, gevonden wordt, 't eenemaal afwijken. .— Wij hebben dan veele redenen, om zodanigen te bezuchten , maar wijl zuchten niets kunnen toebrengen ter verbetering, poogen wij doof gezonde bewijzen onzen broeder van zijne dwaalingen te overtuigen. Wij vermeenen de waarheid hier aan onze zijde te hebben, en volkomen te handelen naar het formulier, dat ons, bij onze bevestiging in ons ambt, is voorgelezen, en dat wij voor de gantfche gemeente met eede bevestigd hebben. Daar in wierdt ons

voorgedeld: dat het ambt der herderen is, de openbare aanroeping des naams Gods te doen van wegen de geheele gemeente, dit hebben we plegtig toegedemd, en uitdien hoofde blijft het onze duure verpligting en tevens van alle Ddd 3 Euaa-

Sluiten