Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

Wee hun! die zieh niet flipt hieldt aan de Formulieren van Eénigheid. Wee hun! die een aangenomen bewijs voor eenie vastgefteld leerftuk kragteloos maakte. — Wee hun! wiens Orthodoxie verdr.gt werdt; wee hun! die in ongunst seraakte bij de zogenaamde Verdeedigers van den Hervormden'Godsdienst, bij de Keurmeesters der Orthodoxie, bij

3 Aanhangers van oranje! Van oranje? ja van

oranje' want de Godsdiensten oranje was b.j veelen ▼in hun één en dezelfde zaak geworden. Herinnert u, Mede -Christenen! de Gebeden die men in de zeven jaaren van vervolging van deze Geestelijken gehoord heeft _. herinnert u, hoe zij wille» den v.jfden noemden S Voorttander van Land en Kerk _ hoe willeen 's Lands debora was niettegenflaande z.j beiden de Verdrukkers der Braaven , de Verwoester* en Bedervers van Nederland, en de Onderdrukkers onzer natuurlijke Rechten waren,

Dan het was nu Godsdienst geworden, het goede kwaad en het kwaade goed te heeten. — Onze hiërarch en kw men dan onder fchijn van Godsdienst a.s Voorbidders va* oranje, en dus als Voorflanders van Kerk en Vadertand onbefchaamd voor het oog der bijééngevloe.de menigte „eenvouwige, ligtgeloovige Zusters en Broeders hongen het zegel aan al het geen Domino voortbragt _ en daar aan twijfelden zij geen oogenblik, om dat hij zijn gezegde door eigen bevindingen verfterkte.

Zoodra nu dezen één hunner Medeleden verketterden , was dra het vonnis opgemaakt — wilde hij zich niet zuiveren de gezegden intrekken, belofte van beterfchap doen of ftilhouden, weldra werdt hij verketterd en uk het Genoot, fchap der Hervormden geworpen.

Danr ik nü.waarde Mede - Christenen ! als geen Aanhanger van oranje maar veel eer als een tegenftander van hem r«?n «U bekend was - daar ik aan yeele plaatzw A 2

Sluiten