Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Zou nu daar door de leer der Hervormde kerk gevaar lopen? dan waarlijk rust zij op zwakke gronden. — Hemel! als een commissaris politiek de pylaar der Her, vormde kerk is, welk een zwak gebouw! —dan voorzeker zal het fpoedig in duigen vallen. — Doch zoo veel waarde gaf ik nimmer aan dit verfchijnfel; 't was bij mij de zelfde, als bij de Roomfchen do Paus — en ook dezen zullen Roomsch en wij Gereformeerd blijven, fchoon zij hunnen Paus en wij onzen Comniisfaris politiek voor altijd verbannen.

Hoe meer wij tot de eenvouwighrid der eerfte Christenkerk wederkeeren, hoe nader wij aan dezelve komen, des te meer zullen wij de waarheid in haar eenvouwig kleed weder vinden en onder ons zien verfchijnen.

De onderwijzers van het menschdom, de Leeraars der puristenen moeten daar toe alle hunne vermogens aanwen» den. — Een klaar en kragtig voorltel van den EuSngeH* ichen godsdienst, van deszelfs voortreflijkheid, nuttigheid, beminlijkheid en noodzaaklijkheid zij, en blijve hunne werktaak. .— Vooral behooren zij zich toeteleggen op de ver, lichting van het menschdom. — De meesten kennen noch hunne rechten, noch hunne pligten als mensch, burger en Christen. Hier van alle die twisten, verwarringen, en euveldaaden, welke nog daaglijks onder onze maatfchappij worden befpeurd. — En waarlijk deze zullen'niet ophouden, voor de verlichting alle harten beftraale, en door haaren krachtigen invloed hun de waarde van den mensch en het fehoona» van de deugd vertoone; ten einde zich ieder lid der maatfchappij , in zijne bijzondere cn algemeene betrekkingen, overeenkomflig het oogmerk, waartoe hem zijn Schepper verordende, moge gedragen.

Men heeft dan vooral te zorgen voor kundige en braave Leeraars van het menschdom en onderwijzers der

Christenen Zo het deren aan kundigheden mangele; zo

de-

Sluiten