Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

over, van aHe tekenen van leven en gevoel ontbloot, of werden in leevenlooze lichaamtjens veranderd, verpligt, zonder eenige beweging, te blijven op de plaats daar zij zich eerst bevonden: nu komen ze allen voor en na voor den dag, en vervullen de ledige ruimten op eene verbaazende wijze, zoodra het nodig voedfel voor hun bereid is, — Wie kan alle deze wonderen aaufchouwen, zonder zich over de treffende blijken eener Godlijke voorzorg en aanbidlijke wijsheid opgetoogen te gevoelen ? "

Hier zweeft een talloos heir van onvermoeide bijen —. het vliegt alom op vlugge vlerkjens uit. Dees bouwt van mos en kruiden een nederig gefticht; en genen weet in hout een wooning uit te hooien. — Die vormt van zand een hangend huisjen —een ander graaft een kunftig kluis, jen in de aarde, en fnijdt uit loof en Blad de bouwftof voor zijn geheim verblijf, of fchikt papieren bladen rondom het prachtig nest, van zachte zijde gebouwd. Nutte honigbijen! Wat lof verdient de men?ch, die 't eerst u uit de wildernisfen, naar gaarde en akkers voerde, ea aan uwe maatfchappijen fchonk? Hoe wonderbaar zijn uwe werkzaamheden ! Welk een nuttigen voorraad bereidt gij voor het menschdom!

» Arbeidzaam geflagt , op 't nauwst aan éen verbonden! Waar werdt ftandvaste trouw dienstvaardiger gevonden

Dan in uw bloeiend rijk, door liefde en moed gefchraagd?

Gij weerde een vreemde zwerm, en hebt die, onverfaa"d Uw' angel in 't gevegt door hals en borst gedreven; gtortte in die wond een gif, dat ijlings hen deedt fneevea.

Het heir uw's vijands ligt verflagen langs de paên.

Dat wij, natuurgenooten! den ijver, de naarfligheid, de?er bijen navolgen! dat onze maatfchappij even zo nauw als de haare vereenigd zij — en dat wij even moedig hen, dje pnze vrijheid poogen te yerftooren, ter nedervellen,

ge Ytoüjke Lente doet aj het gefchapeae door haaren invloed.

Sluiten