Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5)

Zegt ons, Weetgierigen! wie leerde het vogelen- wie hèe dieren-heir eene taal, min door 't gehoor daii door 't gevoel veriban? Wat wekt in hen die werking?.— Gods Wijsheid; 't is Gods geest, wiens invloed 't heelal doordringt, beftaurt en in wisfeling onderhoudt. — Gods voorzorg fluimert nooit.

ó Wonderbare, werking der godlijke Voorzienigheid! welke , door een ingefchiipen drift geduurig onderhouden , en ten bekwaamen üjne, werkzaam gemaakt, haare oogmerken ter bevolking der wereld, ter in ftandhouding der gcflagtmr, weet te bereiken: met welk eene algemeenheid worde» dezelve, volgends de natuurlijke neigingen, vrijwillig, eenpaarig opgevolgd, en nauwkeurig ter uitvoer gebragt! Zelfs de mensch, fchoon veelal gewoon den wil van zijnen Schepper te wederftreeven, en juist het tegendeel te verrïgten van het geen dezelve bedoelde, is hier niet onder cfe Iaatften, om zich naar deze algemeene wet, ook vooral in dezen tijd des jaars, te fchikken. Mogt hij alleen, zoo var hij boven de beesten des velds en de vogelen des hemels uitmunt, zich ook van dezelve onderfcheiden, om niet,, ais de redelooze dieren % die maar zijn om gevangen en gedood te worden, op eene redenlooze wijze zijn wellust op te volgen , en zijne verliefde driften den ruimen teugel te vieren, zonder dezelve door de reden, den godsdienst, de voorzigtigheid en burgerlijke wetten te beftuuren: ja mogt hij ten minften zich niet laten voorbijftreeven door fommigen der onvernuftige dieren, welke, fchoon geen zedelijke wet kennende, echter zich alleen met eene weêrgaê paaren, beftendig zich bij dezelve houden, als door een onderling verdrag ten nauvvlten aan dezelve verbonden blijven, het zelfde, dat voor den mensch, het evenredig getal in beide fexen, de burgerlijke famenleeving, en de lichaamlijke zoo wel als de zedenlijke opvoeding der kinderen, van eene volftrekte noodzaaklijkheid gemaakt heeft. Waarom dan de paaien van maatigheid zoo dikwijls , zoo fpoorloos overtre» den? Waarom de reine liefde bij zoo veelen verbannen,

'om

Sluiten