Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(32 )

leven bediende; hier is het wezenlijke en fchijnbaare hec zelfde. Hier, mijne Vrienden! ziet gij den mensch; gij ziet zijn vertrouwen op den hemel in ieder' trek van zijn gelaat afgedrukt, indien zijne deugd oprecht is. De hemel wacht niet naar het laatfte oogenblik, hij eigent zich zijne vrienden nog aan deze zijde des doods, en vertoont hem aan de menfchen door eene onderrechting; deze les is ftil maar van een ontzaglijk vermogen tot beroering der ondeugd en tot vrede der deugd." Neen, in den dood van den Kristen is de fterveling niet te vinden; hij vertroost zelfs zijne troo.ners; groot in- zijn ondergang geeft hij zijne verhevene ziel over in de handen zijnes Scheppers, en is voldaan over zijn lot. — Zij, die koningrijken kunnen gebieden, mogen voor zulke onfchatbaare laatfte uuren koningrijken bieden; maar die verkrijging is voor onvermogende werelden te duur: mijne ziel fterve den dood des oprechten (dit wenfchen allen) maar leef dan ook zijn leven (hier blijven veelen in gebreke) Ach ! dat de befchouwing van dit tafreel ftrekke ter onzer bemoediging, op dat wij bij ons vertrek van deze aarde met den heldenmoed en vrolijkheid van een patjn lus mogen uitroepen: Ik heb den goeden ftrijd gejlreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voords is mij wggelegd, de kroon der rechtvaardigheid , welke mij de Heer, de rechtvaardige Rechter in dien dag geven zal: en niet allen mij, ma ar ook allen, die zijne verfchijning lief gehad hebben.

Te AmfteUkm, bij M. de BRUIJN, in de Warmocsflraat.

Sluiten