Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

se zijn eene ziel zoo leelijk mooglijk, en zoo zwart alsde donkere nagt, hadt, is onwederfpreekelijlt; haar grondCharactcr tech was heersch/.uchtig, wreed, geveinsd .godloos, ondeugend; haare daadeu zuilen ons hier van ten vollen overtuigen.

Hadt ac ha n eene fchoone, verftandige en deugdzame israëlitinne ter vrouwe genomen, hoogstwaarfchijnlijk was hij alle de rampzaligheden, waar in hij en zijn rijk nu geftort zijn voorgekomen. Hadt deze hem zoo verftandig ten goeden'als jezebel ten itwaade geraden, geleid, beftuurd, voorzeker zijn natuurlijk goed grond Charatïer hadt hem den weg ter deugd doen betreden.

\ c 11 a u was in den Israelttilchen Godsdienst opgevoed, fchoon hij de ftantkunde van zijn' Vader, tevens die van alle de koningen van Israël, volgde; fchoon hij toeliet dat het volk, onder de gedaante van Italverbeelden, te Dan en B'thcl, hunnen God vereerden, ten einde voor te komen, dat de Israëliërs op hunne höoge feesten niet naar Jeruzalem trokken, noch den Koning vnn Juda toevielen. Achab zou dus zonder jezebel niet van godsdienst veranderd ziin Dan jezebel was naaiawlijks in Qanaans land en op Iseaëk troon gezeten naast den Koning, of zij beraadflaagt en mankt een' toeleg om alles van Haare willekeur te doen afhangen, om zoowel over den Koning als over zijn rijk, zo wel over de kerk- als over den burgerftnat te heerfchen. Zn, als een looze Fe ei s, weet zeer wel, dat zij de liefde, de agting, het geheel vertrouwen van den Vorst, daar toe noodig heeft; zij beoertent, zij beftudeert daar toe zijn Charaüer; zij vindt het zwak, laf, goedhartig; «ij vleit hem op alle mogelijke wijze, leert wél haast zijn zwakfte zijde kennen; en, helaas1 zij flaagt naar wensch. Nu kan zij alles van hei» verkrijgen* wat ze begeert, [n plaats van zich te laten onderwijzen in Israëls grond-wetten aangaande de Gjdsdienftige en burgerlijke beftuuring; in plaats van te erkennen, dat Israëls Koningen flegts Onderkoningen waren, geen willekeur^ Vorsten, en dat iehovaiï alleen de eenige Koning ware" van wiens gunst al 't geluk van Land en Volk afhing. In plaats van den aart der Godsregeering te onderzoeken en door de Israëlitifche Gefchiedenis te leeren, dat het dit volk altijd kwalijl; ging als het hunnen God verliet, en den dienst der afgoden .verkoos; in een woord: in plaats van den Israëlitifchen Godsdienst te onderzoeken, dien aan te nemen, is zij nauwlijks op Canaiins bodem , of zij poogt den dienst der afgoden, zoo gewelddaadig als itaatelijk, in (lede van den vaderlijken Godsdienst, in Israël te ftichten. Dan haar Gemaal moest dit voor haar uitvoeren, althans 'er den naam E 3 yaa

Sluiten