Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

i

( V )

•dag* ligt ze naakt! de honden 'verflindeti lianr ter plantze

'waar' zij nabod hadt doen (lenigen; welhaast is 'er van Tiaar niet te vinden, dan het bekkeneel <, de voeten en handpalmen 'Zie daar de geftrafte trotsheid, Wreedheid en hoogmoed!

Dan., waarde Mede - Kristenen! Iaat ik mijnen en uwen, met -'.kelige denkbeelden vervulden geest,op een edeler voorwerp, op nehemia' vestigen.

Eerst zal ik de hoofdzaken zijner gefchiedenis opgeven, en dan volgends dezelve zijn Cliaratler befchouwen.

NariÉMiA is ons door de gewijde gefchiedenis alleen .bekend. Van zijn afkomst weten wij alleen, dat hij een af'ftammeling van den beroemden a b h a h a m , en zijn eigen vader ha cii alja geheetèn was. Hij, 't zij in fuieapi zij in Pèrfii geboren, hadt aan 't hof van den Perfifchm Vorst eene aanzienlijke bediening; hij was 's Konings fchenker Denklijk was zijn Vorst artaxerxeslongimanüs of langhand. In Per/Ie krijgt hij door zijne bloedverwanten berigt, hoe deerlijk thands dé gefteldhéid Van het volk in Ju ha ware, dat niet gevanglijk was Weggevoerd ;*dat 'zij in allerlei ellende en in de grootfte verfmaadheid 'leefden, terwijl fèruiéWmimuur.'en verfclieurd, en de poorten door 't \nur verteerd waren. NkhejIia wordt hier over in de ziel bedroefd. Hij treurde en weende en wendde zich tot ILm, die in de allerongunfligfte ornftandigheden van dit leven, omwending, heil en redding kan geven. ü,m , hij laat het hier niet'bij; hij is op middelen bedacht om zijn V.Klerlmd in gunftiger omfhndigheden te brengen, en neemt daar toe de eerfte gelegenheid waar. Het gemelde berigt h-dt hem zoo treurig gemaakt, dat de 'droefheid op zijn nr.ngezigt was geteekend, zelfs in 's Konings tegenwoordigheid' Deze, die hem nooit treurig hadt gezien, merkt dit op, vraagde hem daar van de reden. Hij andwoordt met .zedige vrijmoedigheid: zou ik niet treuren, daar de Stad, de 'woon- en begraafplaats mijner vrderen, Woest is? De'Moii'-rc'i geeft hèni hier op vrijheid zijn hart te openbaaren, en een verzoek naar zijn wensen te-doen.' Hij doet dit, hij begiert, dit de Koning hem als zijn' dienaar afzende om zij'.i verwoede Vaderftad te bouwen. De koning (lelt hem 'hier,op tot Landvoogd in JuJ*a aan, laat de nodige or. der; en toerusting vervaardigen, en nehemia, alles verkregen hebbendé-, wat hij begeerde, fpaedt zich opreize, en kimt in veiligheid in zijn Vaderland.- Nauwlijks was hij diar of hij gaat met beleid en ijyer;aan 't werk, 'maar vindt ook welhaast vijanden die zijn goed voornemen poogen te

ftoo-

Sluiten