Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 47 )

ftoorcn. Dan, hij gaat voord om zijn doel.te bereiken, ver^ agt hunne bffpooting en wapent zich. tegen hunne magr. ilij, en alle de Israëlle; s, werkten met ejtol ijver en vuilbndigheid, die door alle beletzelen henen brak. Geen sisMi^ bal lat, geen tobias, konden noch door list, noclvdoqr geweld, den drift der bouwers fluiten, fchoon deze zich ige« noodzaakt rekenen hun werk gewapend te verrigten. Zij volbrengen eindelijk hun voonieinen, zoo dat het, in zoo veel opzigten, verwoest Jeruzalem, herftelu werdt. Neuejh4 fielt nu order op de vaderlijke Go.dsdienstocffeuing eu het burgerlijk beff.mr, keert'weder naar Per/ie, geeft den. Koning rui van alles verllag, en deze is over hem voldaan.'

Na eenigen tijd verzoekt en verkrijgt nehemia weder verlof om naar Jeruzalem te gaart Hij vindt daar vrij wator.orde; dan -met het zelve beleid , met den zelven moed, dien hij voorhenen hadt getoond, tracht hij alle.» weder in orde te brengen, en dit gelukte hem.

Dus verre gaat de Gefchiedenis. Zij geeft ons geen verder berigt van zijne levensgevallen, noch van zijn einde.

BefchDuwen wij nu het Character van, ufiiEina. -Nie* mand kan een oog op zijn gefchiedenis flaan zonder ter* ftond te ontdekken, -dat Vaderlandfche.wliefde, liefde tob zijn natie, liefde tot.bevordering van haaren groei, bloei an welvaard de hoofdtrek daar van was. In elk bedrijf, inalle zijne venigtingen, flraalt dit helder door, r.I zijn aanJ zien en vermogen, al zijn kunde en. moed, al zijn werkzaamheid en ftandvastigheid , fielt- hij daar toe onvermoeid te werk. Hij toonde, in al den nadruk van het woord, een Patriot, een waare, de» echte Huti iot te zijn. En in de daad, als men zijn grootmoedige ziel alle zijneaeigenfehappen gadeflaat, zal men bekennen 'moeten, dat hijin allen opzigte de bekwaame man wr.s, om zijn Vaderland de grootfte dknsten te doen, om het .geiuk des VolksJte bevoorderen.

Om dit einde te bereiken was het nodig, dat hij een god*dienftig en deugdzaam man ware, en dit was hij , sis Israëliet, in een niet gemeene mate: rót Gefchiedenlsigéefit ons, behalven andere trekken, hieiL.'.vanawee voorbeeld éöy waar door ten overvloede blijkt, dat hij den Opperwea&f naar, den eenigen Koning van Israël kende, erkende en vereerde, op eene wijze, die aan flervelingen betaamt, wien 't niet geoorloofd is door godsdienftige betrachtingen bijeinden te bedoelen , om 'er door van anderen geëerd te worden, -om 'er anderen door te verblinden. Dan .men moet niet denken, dat de twee godsdienftige bedrijven, op

. ■ wel-

Sluiten