Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4§ )

welke ik doele, bewijzen zijn van zijn godsdienflig beftaan, in betrekking tot zich zeiven: niets minder dan dit. Hier door zien wij de edele ziel van nehemia blaaken in lief. de tot zijn Vaderland; 'er komt niets perfoneels in, dan in zoo verre hij zelve een Vaderlander is; al zijn zoeken, al zijn begeeren is, dat zijn Volk en Vaderland gelukkig moogen zijn; nooit zocht een ieverig Patriot dit vuuriger, nooit floeg hij beter weg in dan nehemia, wiens taal in den Godsdienst, de taal van zijn hart was, en die, in gevolge daar van, in zijne bedrijven ongeveinsd waar; die zich anderen ten voorbeeld ftelde, die, terwijl hij de voor. fchriften van den Godsdienst aanprees, die zelve betrachtte. Maar moet de Patriot juist Godsdienflig en deugdzaam zijn? Deze vraag, als eene algemeene waarheid te beandwoorden , behoort tot mijn ontwerp niet ; maar voorzeker zou nehemia het met zijn Patriot isme niet verre gebragt hebben, indien hij den Godsdienst daar mede niet verbonden had; en, kan 'er wel echte deugd zonder waare Godsdienst, wel waare vrijheid zonder goede zeden , wel goede orde zonder de betrachting van billijke wetten zijn? Ik kan het in nehemia dulden, dat hem, die meer een doorzigtig ftaatkundige dan zuivere Godgeleerde was, eene enkele uitdrukking ontvalt die meer vaderlandsgeziud dan Godsdienflig is, om datze haat tegen vreemde Volken ademt; maar zou het in hem te dulden zijn, als hij de ftaatkunde van den Godsdienst, en deze van die, hadt willen affcheiden? Wat zou 't natuurlijk gevolg zijn geweest? Behalven dat hij dan geen Israëlitisch Patriot hadt kunnen zijn. zou hij geheel niet aangenaam bij zijne medevaderlanders zijn geweest. Deze toch wisten zeer wel dat hun geluk of ongeluk afhing van alle de voorfchriften van Israëls God al of niet te volgen; deze wisten zeer wel, dat de rijken van Israël en Juda, juist om 't verlaten van Israëls God, hun verderf en ondergang gevonden hadden.. Daar te boven: nehemia hadt zelve, in onderfcheiden gevallen, zoo vertrouwlijk, moedig noch dapper kunnen zijn, ladt hij den invloed van den Godsdienst niet ervaren; in één woord: hij was dezelve Man, dezelve Patriot niet geweest.

(Het Vervolg en Slot in No. 7.)

Te Amfteldam.bij M. de BRUJJN, in de Wtrmoeslkaat.

Sluiten