Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(55)

den, en maakt voords alle moogelijke fchikkingen tot gelak van 't volk. Hij is meer dan twaalf jaaren Landvoogd, zonder zich een kwaade daad bewust te zijn, zonder dat zijn Vfderland reden heeft hem wegens iets ondeugends te befchuldigen; maar integendeel duizend redenen cm hem te roemen. Welk een uitmuntend Ch>raüer ? Welk een voorbeeld voor waare Patriotten ? Zie daar nehemia!

Overzien wij nu de gefchiedenisfen en de Chara&irs van achab, jezebel en nehemia, welke gewigtige gevolgen, welke nutte lesfen waren hier uit, voor alle (tanden der menfchen, af te leiden?

De beide eerden waren in een ftaat, door hun' aanzienlijken ftand, om, zonder het iemand te vraagen, hun rijk en volk gelukkig te maaken: het was in hunne magt, ware het hun wil geweest. Dan achab, door jezebel tot een willekeurig heerfcher gevormd, hadt geen waare Vaderlands.liefde, deedt niet één éénige Patriotfche daad, nam, in tegendeel, de zeden en gewoonten van een buU tenlandsch vrouwmensen aan ,wierdt daar door de verdrukker, vervolger, verbanner en verdelger van zijn beste medeburgers ; ja hij liet zich dermate, door zijn Wijf, beheerfchen, dat hij tot den hoogden trap der ondeugd klom, welke, uit deszelfs eigen aart, werkte tot zijn eigen bederf, en tot onheil van zijn Vaderland.

Nehemia daar en tegen was flegts een Staatsdienaar, aan het Perfnch hof. Hij hadt denkelijk zijn ootfpronglijk Vaderland noch nooit gezien , echter brand zijn boezem van verlangen om 'er te zijn, en zijne Vaderlands - liefde te toon en.

Dan, dit hing van hem niet af, hij moest het nederig verzoeken. Hij moest berekenen, dat zijn eere en aanzien, zijn aanzienlijk ambt, Zijn rust, gemak, goederen, ja zelfs aijn leven, 't grootst gevaar zouden loopen, wilde hij zijn

Va-

Sluiten