Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5« )

LIEVE DOCHTER.!

Kort voor mijnen dood fchrijf ilt aan u dezen brief, welken uw vader u na verloop vr.n eenige jaaren op mijn verzoek, zal laten lezen — ten einde gij de tederheid, waar mede uw moeder u beminde. hier uit z ;udt kennen , en tevens kunnen overdenken, hoe veel belang uw harE heeft in de vermaaningen, die daar in vervat zijn.

Ik moet u agterlaten, mijn waardfte! in eene wereld, waar in uwe jeugd asn allerlei verzoekingen is blootgefleld — en waar in tevens uwe onfchuld, geduurende de jaaren der onbedachtzaamheid en der driften, met veele ge-, vaaren zrl te wor'elen hebben. Uw levendige geest, uw fraaie gedaante en bijzonder uw teder en voor iederen indruk v.nbsar hart, zullen dezelve nog vermenigvuldigen. Hoe noodig zal derhnlven een voorzigtig wantrouwen aan uwe. eigene kragten voor u, met zulk eene gemoedsgeüeldheid, niet zijn! ó Verlaat u toch niet op uw verlland, op uwe door een vroegtijdig onderrigt verkregene kundigheden, noch op de ftandvastigheid uwer deugd. Verlaat u veel liever op den Heere van gansfeher harte, en. zoek voornaamlijk hulpe in den godsdienst, die alleen uw wankelend hart, in de uure der verzoeking, onderfchraagen kan. ~ Laat het aandenken aan den Alömtegenwoordigen getuigen van al uw doen, u, in ieder gezelfchap, vergezellen, en, in elke eenzaame uur de befchermengel uwe? ziele zijn. Denk, zoo menigwerf als de zonde u in eene aanlokkende gedaante wil naderen , aan de nadruklijke woorden van josef, die deze vroome jongeling in een. ' der gevaariijkfle ocgenblikken zijns levens fprak: Ihi zoude ik da*> nu zulk e<n groot kwaad doen , en t. gen God zondigen? Neen, wanneer gij uwe zwakheid gevoelt, en ge. negen zijt, om eene firafwaardige begeerte plaats te geven, neem dan uwe toevlugt tot het gebed , en geloof vast, dat Godu onbemerkt zal Herken, zoo dat gij ook over de magtigüe verzoekingen zult kunnen zegevieren. — Wacht u

even-

Sluiten